Sklep o prodaji zemljišč
Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/02
29.11.2002, 14.12.2002

Na podlagi 16. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99, 18/00) je občinski svet občine Rače-Fram na 6. izredni seji, dne 14. novembra 2002, sprejel
SKLEP
o prodaji zemljišč
I.
S tem sklepom se del zemljišča parc. št. 1303/3 pripisano pri vl. št. SO13 k.o. Fram, vpisano kot družbena lastnina z vknjižbo imetnika pravice uporabe Občino Rače-Fram, odproda interesentu Babošek Nataša, Fram 130, p. Fram in vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.
II.
Cena za m2 prodanega nezazidanega stavbnega zemljišča se določi na podlagi sklepa občinskega sveta za prodajo funkcionalnih zemljišč - 12 DEM/m2. Na podlagi sklepa o prodaji zemljišč se sklene kupoprodajna pogodba, ki jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Vse stroške, nastale v zvezi s prodajo zemljišč, nosi kupec.
 
Župan Občine Rače-Fram
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02/6I-02-395a
Datum: 15. november 2002
POPRAVEK
V Sklepu o prodaji zemljišč v Občini Rače-Fram, objavljenem v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 27/02 - 488, dne 29. novembra 2002, se v točki II. predpisa 488 cena pravilno glasi 6 EU in ne 12 DEM, kot je napačno navedeno.
Uredništvo