New Page 2

Na podlagi 29.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09,51/10, 84/10-odl.US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS in 30/18), 29.in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo ,110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A,101/13,101/13-ZIPRS1415,38/14-ZIPRS1415-A,14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in 24.člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) je občinski svet Občine Kidričevo na 11. redni seji dne 28.5.2020 sprejel

 

ODLOK

O REBALANSU 1 PRORAČUNA OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2020

 

1.člen

Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/19) in glasi:

Občinski proračun za leto 2020 se določi v naslednjih zneskih:

 

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

7.430.141

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

6.407.770

70

DAVČNI PRIHODKI

5.689.430

700

Davki na dohodek in dobiček

4.167.704

703

Davki na premoženje

1.488.626

704

Domači davki na blago in storitve

33.100

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

718.340

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

547.920

711

Takse in pristojbine

6.000

712

Globe in druge denarne kazni

15.120

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.000

714

Drugi nedavčni prihodki

147.300

72

KAPITALSKI PRIHODKI

310.097

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

310.097

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

712.274

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

403.605

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

308.669

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

7.769.737

40

TEKOČI ODHODKI

1.801.149

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

303.322

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

49.071

402

Izdatki za blago in storitve

1.312.556

403

Plačila domačih obresti

26.200

409

Rezerve

110.000

41

TEKOČI TRANSFERI

2.804.339

410

Subvencije

452.500

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.654.389

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

260.776

413

Drugi tekoči domači transferi

436.674

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.975.899

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.975.899

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

188.350

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

132.500

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

55.850

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-339.596

 

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

C.    RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

178.839

55

ODPLAČILA DOLGA

178.839

550

Odplačila domačega dolga

178.839

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-518.435

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-178.839

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

339.596

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

518.435

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-5/2019

Datum: 29.5.2020

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan