New Page 2

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/17) in Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10 in 39/15) objavlja

 

javni razpis 

za nadaljnje prejemanje štipendij za nadarjene študente v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 2017/2018

 

Ime in sedež naročnika: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je štipendiranje nadarjenih študentov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota v študijskem letu 2017/2018 (traja od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018), ki so štipendijo za nadarjene študente že pridobili v šolskem letu 2016/2017.

Upravičenci: študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki imajo status rednega ali izrednega študenta in se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini (v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki:

– so v študijskem letu 2016/2017 prejemali štipendijo za nadarjene študente Mestne občine Murska Sobota,

– imajo najmanj 3 leta stalno prebivališče na območju Mestne občine Murska Sobota, od objave predmetnega javnega razpisa,

– niso v delovnem razmerju,

– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,

– niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,

– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,

– hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini,

– študenti, ki se izobražujejo po programu dodiplomskega in podiplomskega študija, pa imajo v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8,0 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti, študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno.

Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni letnik na isti stopnji le eno leto.

Višina razpoložljivih sredstev: višina štipendij in število dodeljenih štipendij sta odvisna od razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 in leto 2018. Komisija za štipendije vsako leto na podlagi prejetih vlog določi s sklepom višino najvišje in najnižje mesečne štipendije ter število podeljenih štipendij. Štipendija se izplačuje na transakcijski račun štipendista praviloma do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Prijava

Razpis je objavljen na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prijavo za podelitev štipendije se odda na obrazcu »Vloga za nadaljnje prejemanje štipendije za nadarjene študente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2017/2018«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: www.murska.sobota.si pod rubriko »Odprti Razpisi – področje izobraževanje« ali na sedežu Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, – vložišče.

Kandidat mora k prijavi na javni razpis predložiti:

– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja,

– dokazilo o študijskem uspehu preteklega študijskega leta (v kolikor kandidat za podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za podelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne ustanove z obrazložitvijo s priloženim prevodom v slovenski jezik. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje do izplačila prve štipendije),

– dokazilo izobraževalne ustanove o vseh številčno izraženih končnih ocenah vseh uspešno opravljenih obveznostih, doseženih na študijskem programu, z razvidnimi datumi opravljanja vsake obveznosti,

– v primeru šolanja na univerzi v tujini vlogi priloži fotokopijo dokumentacije, prevod v slovenski jezik ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki Sloveniji,

– dokazila o izjemnih dosežkih, ki se uveljavljajo,

– potrdilo o stalnem bivališču,

– fotokopijo bančne izkaznice.

Odpiranje vlog: odpiranje vlog z ugotavljanjem popolnosti vlog bo izvedla Komisija za štipendije, ki jo sestavljajo dva predstavnika Mestne občine Murska Sobota in en predstavnik Pomurske izobraževalne fundacije. Odpiranje vlog bo Komisija za štipendije izvedla predvidoma v roku 8 dni po izteku razpisnega roka in ne bo javno.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge. Vloge oddane po izteku prijavnega roka (nepravočasne prijave) ali vloge, oddane v nepravilno izpolnjenih oziroma označenih kuvertah, se s sklepom zavržejo.

Obravnava vlog: komisija za štipendije obravnava in ovrednoti vloge na podlagi Kriterijev za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov – štipendistov Mestne občine Murska Sobota. Kandidate razvrsti glede na doseženo število točk, od najvišje do najnižje zbranih točk. Komisija pripravi predlog podelitve štipendij, ki ga predlaga v potrditev direktorju mestne uprave. O podelitvi štipendij za nadarjene študente bodo kandidati pisno obveščeni v 60 dneh od zadnjega dne za oddajo vlog. Komisija bo obravnavala le pravočasne in popolne vloge. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev, se bodo vloge zavrgle.

Rok za oddajo vlog:

– študentje oddajo vlogo najkasneje do 7. 11. 2017.

Kandidati vlogo oddajo v zaprti ovojnici (kuverti) z navedbo: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za nadaljnje prejemanje štipendij nadarjenih študentov Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2017/2018«.

Vlogo kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, ali osebno vložijo v vložišče Mestne občine Murska Sobota.

Dodatne informacije in pojasnila

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi Darja Kadiš, tel. 02/525-16-30 ali na elektronski naslov darja.kadis@murska-sobota.si.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

1. javni razpis za nadaljnje prejemanje štipendij nadarjenih študentov Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2017/2018,

2. vloga za podelitev štipendije za študente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2017/2018,

3. izjava kandidata-ke,

4. vzorec pogodbe o štipendiranju,

5. kriteriji za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov – štipendistov Mestne občine Murska Sobota.

 

Mestna občina Murska Sobota