Na podlagi 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 33/85 in Uradni list RS, št. 26/90), Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/87, 24/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) in 24. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV št. 11/95) ter v zvezi z 10. členom Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini (MUV št. 14/96), je Občinski svet občine Rače - Fram na 30. redni seji dne 06. marca 1998 sprejel
 
 
ODLOK
 
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se določa način opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju občine Rače - Fram.
 
 
2. člen
 
Na območju Občine Rače - Fram je pokopališče v Framu.
 
 
3. člen
 
Območje pokopališča v Občini Rače - Fram obsega naselja v Krajevni skupnosti Fram.
 
 
4.člen
 
S tem odlokom se kot upravljalec pokopališča določi Občina Rače - Fram, ki prenese obveznost upravljanja s pokopališčem na Krajevno skupnost Fram.
 
 
II. POGREBNE STORITVE IN SVEČANOSTI
 
 
5. člen
 
Svojci umrlega so dolžni prijaviti pokop upravljalcu pokopališča po ugotovljeni smrti najmanj 36 ur pred pokopom in se istočasno dogovorijo z upravljalcem o vseh pokopališčnih in pogrebnih storitvah.
 
 
Upravljalec pokopališča ne sme opraviti pokopa, če mu ob prijavi oziroma pred pokopom niso predložena dokazila o prijavi smrti.
 
 
Kadar pa smrti ni bilo mogoče prijaviti, se prijavi smrti priloži druga listina, predpisana s posebnim zakonom.
 
 
6. člen
 
Umrli do pogrebnih svečanosti in pokopa leži v mrliški vežici.
 
 
Če pokop in pogrebno svečanost organizira društvo ali druge organizacije se umrlega pred pokopom izjemoma lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.
 
 
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom izjemoma položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
 
 
7. člen
 
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj kjer leži oziroma na pokopališče, se opravi na krajevno običajen način. Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj upepelitve je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili za to namene.
 
 
8. člen
 
Na pokopališču v Občini Rače - Fram se opravljajo pokopi vsak dan, v skladu z dogovorom med upravljalci pokopališča in svojci umrlega. Na željo svojcev pa tudi ob nedeljah in praznikih.
 
 
9. člen
 
Vsakemu umrlemu občanu mora biti zagotovljen dostojen pogreb v skladu z njegovo voljo ali željo svojcev ali naročnikom pogreba.
 
 
Pogreb s pokopom umrlega občana je družbena komemoracija in ima javno pietetni značaj.
 
 
Pogrebna svečanost se opravi v skladu z določili tega odloka in dogovora med svojci in upravljalcem pokopališča o načinu priprave in vodenja pogrebne svečanosti.
 
 
10. člen
 
Javni pogrebni svečanosti lahko vsakdo nemoteno prisostvuje.
 
 
11. člen
 
Na željo umrlega ali svojcev se pogreb lahko opravi v družinskem krogu.
 
 
12. člen
 
Pogrebni sprevod se odvija od kraja, kjer se prične pogrebna svečanost do groba na pokopališču.
 
 
Če umrli leži v mrliški vežici na pokopališču, se pogrebna svečanost opravi od mrliške vežice do groba.
 
 
13. člen
 
Pogrebna svečanost se opravi na krajevno običajen način. Pri obredu je na čelu zastava z žalnim trakom ali črna zastava (če je bil umrli tuj državljan), verski simboli, prapori in nosilci vencev, odlikovanj ter drugih priznanj. Pri obredu sledijo godba, pevci ter predstavniki verske skupnosti, če so prisotni. Za krsto sledijo svojci, nato pa drugi udeleženci pogreba.
 
 
14. člen
 
Pogrebna svečanost se prične z dvigom pokojnikove krste ali žare z mrliškega odra ali mrliškega voza. Če sodeluje v pogrebni svečanosti godba ali pevski zbor, pred pričetkom pogrebnega sprevoda zaigrajo ali zapojejo žalostinko, sledijo poslovilni govori predstavnikov družbene skupnosti ter verski obred, če je navzoč predstavnik verske skupnosti.
 
 
15. člen
 
Ko pride pogrebni sprevod do groba, se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu se zvrstijo svojci, nosilci zastav, praporov, odlikovanj in vencev, govornikov, predstavnik verske skupnosti in drugi udeleženci pogrebne svečanosti.
 
 
Pri odprtem grobu sledijo poslovilni govori predstavnikov družbene skupnosti in drugih udeležencev, pozdrav z zastavami in prapori, nastop godbe ali pevcev.
 
 
Predstavnik verske skupnosti opravi svoj del svečanosti pred govorom predstavnikov družbene skupnosti.
 
 
Udeleženci pogreba se poslovijo od pokojnega z mimohodom.
 
 
16. člen
 
Če sodeluje pri pogrebnih svečanostih tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo, kot zadnji pozdrav umrlemu, je za zagotovitev popolne varnosti občanov in premoženja odgovoren poveljnik oziroma vodja mote.
 
 
17. člen
 
Za oborožene sile Republike Slovenije in organe za notranje zadeve, ki sodelujejo pri pogrebnih svečanostih, kakor tudi za organizacijo in potek vojaških pogrebov, veljajo njihova pravila.
 
 
18. člen
 
Najkasneje eno uro po končani svečanosti je dolžan upravljalec pokopališča grob zasuti in ga začasno primerno urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov.
 
 
19. člen
 
Na novih pokopališčih se pokop umrlih opravi po vrstnem redu grobov, razen kadar gre za pokop žar, pokop v klasične grobove ali grobnice.
 
 
Ponovni pokop v isti grob je dovoljen po mirovalni dobi najmanj 10 let. Mirovalna doba ne velja za žarne grobove. Odpiranje grobov pred rokom, določenim v drugem odstavku tega člena, je dopustno le z dovoljenjem upravnega organa, pristojnega za zdravstveno varstvo oziroma z dovoljenjem organa, pristojnega za vodenje kazenskega postopka.
 
 
20. člen
 
Upravljalec pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:
 
 
 • sprejme pravilnik o ureditvi pokopališča in poteku pogrebnih svečanosti,
 
 
 • določa cene za najemnino za grobove, pogrebne in druge pokopališke storitve v soglasju s pristojnim organom
 
 
 • vodi evidenco prihodkov in izdatkov oziroma ustrezno finančno poslovanje,
 
 
 • določa mesto, dan in uro pokopa, v sporazumu z naročnikom,
 
 
 • oddaja prostore za grobove, sklepa najemne pogodbe za grobove in vodi evidenco sklenjenih pogodb
 
 
 • opozarja najemnike grobov o eventualni zapuščenosti najetih grobov,
 
 
 • daje soglasje k načrtom za ureditev grobov, k postavitvam in odstranitvam robnikov in nagrobnih spomenikov ali spremembam arhitektonsko zasnovanim grobnim prostorom,
 
 
 • opravlja pokope in prekope grobov
 
 
 • skrbi za red in snago v mrliški vežici in na pokopališču ter za vzdrževanje ograj, objektov in naprav, poti in zelenic,
 
 
 • vodi evidenco o grobovih in pokopanih osebah,
 
 
 • skrbi za izvrševanje pogrebnih svečanosti,
 
 
 • vodi kataster komunalnih naprav na pokopališču,
 
 
 • opravlja druge naloge in opravila v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
 
 
21. člen
 
Pokopališke storitve, najemnino za grobove in pokopališko pristojbino zaračunava upravljalec pokopališča po ceniku, oblikovanem na podlagi meril za oblikovanje cen za uporabo pokopaliških objektov in naprav ter spremljanje drugih storitev pokopališke in pogrebne dejavnosti.
 
 
Ceniki se objavljajo na krajevno običajen način, in sicer ob vsaki spremembi cen.
 
 
22. člen
 
Stroški socialnih pokopov in stroški socialnih grobov se krijejo iz občinskega proračuna.
 
 
23. člen
 
Cene za najemnino grobov se določajo enkrat letno, do konca meseca februarja.
 
 
Upravljalec pokopališča je dolžan zaračunavati in pobirati najemnino za grob enkrat letno, po veljavnem ceniku. Najemnino za grob in pokopališko pristojbino je najemnik groba dolžan plačati upravljalcu pokopališča.
 
 
Sredstva iz naslova najemnin in pokopaliških pristojbin upravljalec pokopališča namensko porablja za vzdrževanje in razširitev dela na obstoječem pokopališču ali za izgradnjo novega pokopališča.
 
 
24. člen
 
Pred izkopom jame je grobar dolžan ustrezno zavarovati sosednje spomenike in grobove ter paziti, da jih pri zasipu in izkopu jame ne poškoduje.
 
 
Kolikor nastane poškodba, imenuje upravljalec pokopališča posebno komisijo ter odredi, kdo jo je dolžan poravnati.
 
 
25. člen
 
Upravljalec pokopališča je dolžan zavarovati vrednostne predmete, ki jih najde pri prekopu grobov ter jih shraniti. Najdene predmete mora upravljalec izročiti upravičencu, če je to znan, sicer pa ravna z veljavnimi predpisi.
 
 
26. člen
 
Na pokopališču v naselju Fram so naslednje zvrsti grobov:
 
 
 • enojni, dvojni, trojni, grobnice in žarni grobovi.
 
 
Graditev novih grobnic na pokopališču ni dovoljena.
 
 
27. člen
 
Mere grobnega prostora so naslednje:
 
 
 • za enojni grob dolžina 2,20 m, širina 1,00 m,
 
 
 • za dvojni grob dolžina 2,20 m, širina 2,00 m,
 
 
 • za trojni grob dolžina 2,20 m, širina 3,00 m,
 
 
 • za otroški grob, do 10 let starosti, dolžina 2,20 m, širina 1,00 m,
 
 
 • globina prvega pokopa najmanj 1,80 m,
 
 
 • za žarni grob dolžina 1,00 m, širina 0,80 m in globina 0,50 m.
 
 
Velikost in obliko žarnega groba določi upravljalec pokopališča v skladu z načrtom razdelitve.
 
 
Na starih delih pokopališč se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju, lahko pa upravljalec pokopališča na osnovi načrta razdelitve predlaga pristojnemu občinskemu organu bolj racionalen načrt razdelitve na pokopališčne oddelke.
 
 
28. člen
 
Pokopališče mora imeti ustrezno shrambo za orodje ter urejeno mesto za odlaganje odpadkov v keson. Odvoz odpadkov se opravlja v skladu z odlokom o obveznem zbiranju, odvozu in odstranjevanju odpadkov na področju Občine Rače - Fram.
 
 
Odlaganje odpadkov je dovoljeno le na prostoru, ki ga določi upravljalec pokopališča.
 
 
Pokopališče mora biti zavarovano z ustrezno ograjo ali živo mejo.
 
 
29. člen
 
Za pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove
 
 
Grobovi morajo biti redno vzdrževani in urejeni. Ureditev mora biti v skladu s celotno ureditvijo obstoječega pokopališča oziroma v skladu z ureditvenim načrtom na novih ali razširjenih pokopališčih.
 
 
Višina nagrobnih spomenikov lahko doseže maksimalno 100 cm višine skupaj s podstavkom, širina pa mora biti primerna velikosti grobnega prostora in ne sme segati preko grobnega prostora ter mora biti usklajena z ureditvijo obstoječega pokopališča. Postavljajo se lahko le v skladu z ureditvenim načrtom, na obstoječih pokopališčih pa v soglasju z upravljalcem.
 
 
30. člen
 
Če je grob tako zanemarjen, da ogroža varnost ljudi in sosednjih grobov ali če kvari izgled sosednjih grobov in izgled
 
 
pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljalec pokopališča lahko tak grob, po predhodnem obvestilu najemnika, izravna in ga po preteku 10 let od zadnjega pokopa odda drugemu najemniku.
 
 
III. DRUGE DOLOČBE
 
 
31. člen
 
Obiskovalec pokopališča oziroma mrliške vežice je dolžan opustiti vse kar žali spoštovanje do umrlih oziroma svojce pokojnika
 
 
Na pokopališču in vežici je posebej prepovedano:
 
 
 • nedostojno vedenje, vpitje, glasno smejanje, razgrajanje, kajenje itd.
 
 
 • odlaganje odpadkov ob ograji ali na tuje grobove oziroma izven zato določenega prostora
 
 
 • trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih in nasadih
 
 
 • onesnaževanje pokopališkega prostora in vežice
 
 
 • vožnja s kolesi in motornimi vozili ali njihovo shranjevanje na pokopališču
 
 
 • poškodovanje grobov, vežice, ograje, nasadov, naprav in predmetov na pokopališču
 
 
 • odtujevanje predmetov z grobov, vežice in pokopaliških prostorov.
 
 
32. člen
 
Okrog novo zgrajenega pokopališča se kot meja prostora dovoli izgradnja žive meje iz okrasnih grmovnic ali v obliki kot to določa ureditveni načrt.
 
 
33. člen
 
Grobna polja se uredijo pred pričetkom pokopavanja. Urejanje grobnih polj zajema izravnavo površin in morebitno zasaditev dreves ali grmovnic
 
 
Drevesa in grmovnice se lahko zasadijo tudi že ob obstoječih grobovih ob soglasju upravljalca pokopališča.
 
 
34. člen
 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem odloka in vseh drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki neposredno ali posredno urejajo področje gospodarjenja in uporabo javnih objektov, izvaja pristojna inšpekcija.
 
 
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska uprava Občine Rače - Fram.
 
 
IV. KAZENSKI DOLOČBI
 
 
35. člen
 
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se za prekršek kaznuje izvajalec, če ravna v nasprotju z določbami 20. člena
 
 
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba upravljalca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
 
 
36. člen
 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek oseba, oziroma najemnik groba, ki krši določila 27., 29. in 30. člena tega odloka.
 
 
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
 
 
37. člen
 
Z dnem, ko prične veljati to odlok, preneha veljati Odlok Občine Maribor o pokopališkem redu za pokopališče v Framu.
 
 
38. člen
 
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Podpredsednik občinskega sveta
 
 
Občine Rače - Fram
 
 
Frido Krneža, s.r
 
 
Štev.: 062-02-30/98
 
 
Datum: 06. marca 1998