New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013, 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 ) in 17. člena in 109. člena Statuta Občine Prevalje  (Uradno glasilo slovenskih občin št. 70/2015) je občinski svet na 13.  redni seji   dne 7.4.2016  sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE PREVALJE ZA LETO 2015

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine PREVALJE za leto 2015.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Prevalje  za leto 2015.

 

VIŠINA SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUN  PRORAČUNA ZA LETO 2015 IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 2015

 

Splošni del zaključnega računa proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

v €

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

Skupina/Podskupina kontov

Zaključni račun Proračuna za  leto 2015

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

5.687.639

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.969.987

70 DAVČNI PRIHODKI

4.253.289

     700 Davki na dohodek in dobiček

3.375.482

     703 Davki na premoženje

653.379

     704 Domači davki na blago in storitve

224.428

71 NEDAVČNI PRIHODKI

716.698

     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

452.204

     711 Takse in pristojbine

3.858

     712 Denarne kazni

2.949

     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

39

     714 Drugi nedavčni prihodki

257.648

72 KAPITALSKI PRIHODKI

145.793

     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

145.793

73 DONACIJE

14.840

     730 Prejete donacije  iz domačih virov

14.840

74 TRANSFERNI PRIHODKI

557.019

     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

453.942

     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

103.077

 

0

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.382.864

40 TEKOČI ODHODKI

1.996.168

     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

312.716

     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

52.559

     402 Izdatki za blago in storitve

1.422.344

     403 Plačila domačih obresti

98.745

     409 Rezerve

109.804

41 TEKOČI TRANSFERI

2.027.082

    410 Subvencije

2.475

    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.197.989

    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

181.816

    413 Drugi tekoči domači transferi

644.802

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.270.723

    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.270.723

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

88.891

    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki

8.554

    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

80.337

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

304.775

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

Skupina/Podskupina kontov

 

IV. PREJETA VRAČILA

      DANIH POSOJIL IN

      PRODAJA KAPITALSKIH

      DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

      750 Prejeta vračila danih posojil

 

V. DANA POSOJILA

     IN POVEČANJE KAPITALSKIH

     DELEŽEV (440+441+442)

51.031

      441 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih

51.031

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

229.004

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-229.004

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

24.740

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2014

103.446

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2015 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 450-0001/2016-15

Datum: 7.4.2016  

 

 

Občina Prevalje

 

dr. Matija Tasič, župan