New Page 2

Na podlagi 15. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84; Uradni list RS, št. 26/90) in 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06, 67/06, 85/10) je Občinski svet Občine Vojnik na seji dne 24. 3. 2011 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu

1. člen

V Odloku o pokopališkem redu (Uradni list RS, št. 17/96 in 74/01) se spremeni šesti odstavek 6. člena, ki sedaj glasi:

»Višina nagrobnika od tal do vrha nagrobne plošče lahko sega do višine max. 1,20 m, za žarna polja pa max. do višine 0,80 m, širina pa mora biti primerna velikosti grobnega prostora.«

2. člen

V 6. členu se črta besedilo:

»Na novem delu pokopališča Frankolovo od 2. vrste naprej je določena enotna ureditev nagrobnikov. Dimenzija obrobnika je: širina 240 cm in dolžina 220 cm.

Spominska plošča je pravokotne oblike v dimenziji: širine 100 cm in višine 65 cm in je postavljena pravokotno na sredini čelne stranice obrobnika.

Za žarne grobove je določena dimenzija:

– obrobnika v širini in dolžini 80 cm,

– nagrobne plošče v širini 60 cm in višini 65 cm.«

3. člen

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-0009/2011/2

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 24. marca 2011

Benedikt Podergajs l.r.