New Page 2

 

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS št. 110/02), 179. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS št. 110/02) 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. SRS št. 18/84, 32/85, 33/89 in 44/97) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2006) je Občinski svet Občine Markovci na 10.  seji dne 21.11.2007 sprejel naslednji

 

 

 

 

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

 

 

ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

 

 

V OBČINI MARKOVCI

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS št. 133/2003, 142/2004 in 118/2005) se  2. odstavek 11.a  člena spremeni (tabela) tako, da glasi:

 

 

 

 

 

Območja po m2:                                        Št. točk

 

 

- stanovanjski in počitniški nameni                 6

 

 

- poslovni nameni                                        90

 

 

- poslovni nameni v obrtni coni Novi Jork      200

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

 

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 015-04-6/99

 

 

Markovci, 21.11.2007

 

 

 

 

 

 

Občina Markovci

 

Župan Franc KEKEC, s.r.