New Page 2

Številka:

9000-0001/2015

Občina:

Občina Zreče

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Zreče

Predlagatelj:

Župan Občine Zreče

Zakonska podlaga:

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popravek ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12 in 35/13) in 16. člen Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Zreče

Datum:

9.12.2015

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

8. redna seja Občinskega sveta Občine Zreče

Besedilo:

gradivo