New Page 2

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15 in 10/18), Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US), Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17-odl.US) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 76/09 – UPB, št. 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/17) je Občinski svet Občine Bled na 4. redni seji dne 11.06.2019 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREJANJU CESTNEGA PROMETA V OBČINI BLED –5

 

1. člen

Določba 5. alineje 1. odstavka 2. člena Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin 14/15, 31/15, 13/16, 56/17, 29/18 v nadaljevanju: Odlok) se spremeni tako, da se po novem glasi: parkirnina je nadomestilo za uporabo javnih parkirnih površin.

 

2. člen

Določba 6. alineje 1. odstavka 2. člena Odloka se črta.

 

3. člen

Določba 2. odstavka 2. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot izrazi v veljavnem Zakonu o cestah, veljavnem Zakonu o pravilih cestnega prometa, veljavnem Zakonu o motornih vozilih, veljavnem Zakonu o prevozih v cestnem prometu.«

 

4. člen

Določba 3. odstavka 23. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»(3) Pred izdajo odločbe pristojni organ pridobi mnenje pristojne krajevne skupnosti, ki ga poda v roku 30 dni. V kolikor pristojna krajevna skupnost mnenja v navedenem roku ne poda, se šteje da se strinja s predlagano prometno ureditvijo.«

 

5. člen

Določba 2. odstavka 26. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»(2) Prometno ureditev na občinskih cestah določi pristojni organ občine po predhodni pridobitvi mnenja pristojne krajevne skupnosti, ki ga poda v roku 30 dni. V kolikor mnenja v navedenem roku ne poda, se šteje da se strinja s predlagano prometno ureditvijo. Mnenje pristojne krajevne skupnosti ni obvezujoče pri izdaji odločbe. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del posamičnega konkretnega upravnega akta elaborat prometne ureditve.«

 

6. člen

Določba 1. odstavka 27. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»(1) Območja za pešce določi pristojni organ občine na podlagi elaborata prometne ureditve in mnenja pristojne krajevne skupnosti, ki ga poda v roku 30 dni. V kolikor mnenja v navedenem roku ne poda, se šteje da se strinja s predlaganim območjem za pešce. Mnenje pristojne krajevne skupnosti ni obvezujoče.«

 

7. člen

Določba 2. odstavka 29. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»(2) Dovolilnice iz prejšnjega odstavka so lahko:

·   v obliki zapisa na brezkontaktni kartici, ki omogoča vstop preko potopnih stebričkov v območje za pešce,

·   v obliki dovoljenja na telefonsko številko mobilnega telefona,

·   v fizični obliki pravokotnika, dimenzij 180 mm x 125 mm. Vsebuje napis »OBČINA BLED«, »DOVOLILNICA ZA PREVOZ«, relacijo, na kateri je dovoljena vožnja, registrsko oznako vozila, časovno veljavnost dovolilnice, serijsko številko, ime in priimek župana, njegov podpis in žig Občine Bled,

·   v obliki daljinskega upravljalnika.«

3. odstavek 29. člena Odloka se črta.

 

8. člen

V 31. členu Odloka se doda 2. odstavek, ki se glasi:

»(2) Časovno omejene dovolilnice se izdajajo tudi za prevoznike, ki opravlja dostavo in izvajalce servisnih ali drugih oblik storitvene dejavnosti.«

2. odstavek 31. člena Odloka postane  v 3. odstavek.

 

9. člen

V določbi 1. odstavka 34. člena Odloka se na koncu besedila  črta pika in doda besedilo:

», ki ga poda v roku 30 dni, sicer se šteje, da se s predlaganim območjem umirjenega prometa in območjem za pešce strinja.«

V določbi 2. odstavka 34. člena Odloka se na koncu besedila  črta pika in doda besedilo:

», ki ga poda v roku 30 dni, sicer se šteje, da se s predlagano prometno ureditvijo strinja.«

 

10. člen

Prva alineja 1. odstavka 36. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»-parkirne površine na in ob vozišču občinske ceste«

Določba 4. odstavka 36. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina za parkiranje, čas, v katerem se plačuje, in višino parkirnine  določi župan na predlog strokovne službe občine, pristojne za promet.«

Določba 5. odstavka 36. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Z javnimi parkirnimi površinami upravlja, upravljavec, ki ga določi občina (v nadaljnjem besedilu: upravljavec parkirnih površin).«

 

11. člen

37. člen Odloka se črta.

 

12. člen

V 38. in 39. členu Odloka se črta besedilo »ali občinske takse za parkiranje« in »ali občinske takse«.

Doda se 3. odstavek 38. člena Odloka, ki se glasi:

»(3) Parkiranje invalidom je z dokazilom na vetrobranskem steklu dovoljeno na vseh javnih parkirnih mestih in je časovno neomejeno in brezplačno.«

Dosedanji 3. odstavek 38. člena Odloka postane  4. odstavek in se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Z globo 90 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini iz prvega odstavka tega člena, brez plačila parkirnine.«

 

13. člen

Določba 3. odstavka 39. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

» Z globo 90 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.«

 

14. člen

Določba 4. odstavka 40. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:

»(4) Letna dovolilnica je dovolilnica za osebno vozilo, ki je neprenosljiva.«

Določba 7. odstavka 40. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:

»(7) Z globo 90 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.«

 

15. člen

Drugi in tretji odstavek 41. člena Odloka se črtata.

 

16. člen

43. člen Odloka se črta.

 

17. člen

V prvem odstavku določbe 44. člena Odloka se za besedo izdaja doda besedilo »javno podjetje Infrastruktura Bled ali drug«.

Tretji odstavek 44. člena Odloka se črta.

 

18. člen

V določbi 45. člena Odloka se briše besedilo »ali občinske takse za parkiranje«

2. odstavek 45. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»(2) Pavšalni znesek parkirnine znaša največ:

· 20 evrov z DDV na dan za posamezno parkirno mesto v I. območju;

· 10 evrov z DDV na dan za posamezno parkirno mesto v II. območju.«

Določba 6. odstavka 45. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»(6) Z globo 90 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.«

Določba 7. odstavka 45. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»(7) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 90 evrov.«

 

19. člen

Določba 4. odstavka 46. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»(4) Z globo 120 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.«

 

20. člen

Določba 2. odstavka 47. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»(2) Z globo 120 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.«

 

21. člen

V določbi 1. odstavka 48. člena Odloka se za besedo površini doda vejica in besedilo »ki ni določena kot javno parkirišče«.

 

22. člen

Določba 2. odstavka 65. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»(2) Občina lahko določi postajališča in skladno z zakonom način njihove uporabe. Standarde kakovosti in uporabo postajališč določi župan s sklepom. Letno nadomestilo za uporabo javnih površin se plačuje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja, in sicer:

· za prvo vozilo prevoznika v višini 500,00 evrov z DDV,

· za vsako nadaljnje vozilo prevoznika v višini 300,00 evrov z DDV.«

5. odstavek 65. člena Odloka se črta.

 

23. člen

Določba 6. odstavka 67. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»(6) Postajališča cestnega turističnega vlaka so: Mlino, Pristava, Velika Zaka, železniška postaja, regatni center, Zdraviliški park. Voznik kočije lahko ustavlja tudi med začetnim in končnim postajališčem v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa.«

 

24. člen

»Določba 1. odstavka 23. člena tega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka vstopi v veljavo za izdajo dovoljenj za leto 2020, torej od 1.1.2020 dalje.«

 

25. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 034-4/2019-8

Datum: 11.06.2019

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan