New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Šalovci

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Šalovci

Predlagatelj:

Župan Občine Šalovci

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013 popr., 101/2013 in 13/2018/) in 18. ter 63. člen Statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2018)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Šalovci

Datum:

12.6.2020

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

12. redna seja občinskega sveta občine Šalovci

Besedilo:

gradivo