New Page 1

Na podlagi 123. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 11. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU 17 in TU 19 

 

1. člen 

 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU 17 in TU 19 (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN), ki je bil sprejet z Odlokom o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU 17 in TU 19 (Uradni list RS, št. 53/15) (v nadaljnjem besedilu: odlok o OPPN).

 

2. člen 

 

Spremembe in dopolnitve OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.

Tekstualni del sprememb in dopolnitev OPPN vsebuje besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN.

Grafični del sprememb in dopolnitev OPPN vsebuje naslednje grafične načrte, ki veljajo za območje sprememb in dopolnitev OPPN:

– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju v merilu 1:2000,

– območje občinskega podrobnega prostorskega načrta z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1:1000,

– zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1:1000,

– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro v merilu 1:1000,

– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom v merilu 1:1000,

– načrt parcelacije v merilu 1:1000.

Spremembe in dopolnitve OPPN imajo naslednje priloge:

– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,

– prikaz stanja prostora,

– strokovne podlage,

– smernice in mnenja,

– obrazložitev in utemeljitev,

– povzetek za javnost.

 

3. člen 

 

4. člen odloka o OPPN se spremeni tako, da se glasi:

 

»4. člen 

 

Z OPPN je načrtovana:

– gradnja nestanovanjskih stavb namenjenih obrtnim, proizvodnim, servisnim, storitvenim, skladiščnim, trgovskim ali poslovnim dejavnostim,

– gradnja gradbenih inženirskih objektov,

– gradnja pomožnih in pripadajočih objektov,

– ureditev zunanjih površin.

Na območju OPPN ni dopustno:

– skladiščenje nevarnih snovi v namenskih skladiščih nevarnih snovi, ki presegajo količine namenjene redni proizvodnji in jih je možno skladiščiti v priročnih skladiščih nevarnih snovi in/ali nevarnih tekočin v količinah, ki presegajo 10 m3,

– umeščanje naprav oziroma obratov, za katere so značilne izrazite emisije vonjev (npr. bioplinarne, kafilerije ipd.)

– umeščanje obratov, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega,

– umeščanje obratov večjega in manjšega tveganja za okolje v skladu s predpisom, ki ureja preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic.«.

 

4. člen 

 

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

»5. člen 

 

Na območju OPPN so dopustne naslednje izvedbe del:

– sanacija in priprava zemljišča,

– gradnja novega objekta,

– rekonstrukcija objekta,

– odstranitev objekta,

– sprememba namembnosti,

– vzdrževanje objekta.

Na območju OPPN veljajo naslednji pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov ter oblikovanja zunanjih površin:

Stavbe:

– lega: znotraj površine za razvoj stavbe, ki je določena z gradbenimi linijami in mejami. V primeru združevanja ali deljenja parcel se površine za razvoj stavb smiselno povečajo ali zmanjšajo;

– tlorisni gabarit: omejen s faktorjem zazidanosti parcele (z), kateri je največ 0,8;

– višinski gabarit: prilagodi se kapacitetnim zahtevam in namenu;

– fasada: svobodno zasnovana s kakovostnimi in trajnimi materiali;

– streha: ravna ali pod blagim naklonom;

– strešna kritina: pogojena je s tehnološko rešitvijo strehe.

Gradbeni inženirski objekti:

– lega: na celotnem območju OPPN;

– velikost: prilagodi se kapacitetnim zahtevam in namenu;

– oblikovanje: prilagodi se tehnološkim zahtevam in namenu. Pristope do objektov in zemljišč ter funkcionalne prometne površine ob objektih se primerno utrdi.

Pomožni in pripadajoči objekti:

– lega: najbolj izpostavljeni deli objekta so od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni najmanj 1,00 m, s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča pa tudi manj, ograja in objekt, ki nima višine, pa se lahko gradita na oziroma do meje sosednjega zemljišča;

– oblikovanje: objekte se oblikuje tako, da se ne kvari splošnega videza prostora.

Zunanje površine:

– zunanje ureditve morajo biti prilagojene terenu in višinskim potekom cest,

– zunanje ureditve se izvede na način, ki omogoča neoviran dostop in uporabo funkcionalno oviranim osebam,

– v okviru posameznega stavbnega zemljišča se zagotovi vsaj 10 % prostih zelenih površin, ki morajo biti ustrezno zasajene (trata ali zasaditev), ostali nepozidani del stavbnega zemljišča se uredi kot utrjene manipulativne površine,

– v okviru posameznega stavbnega zemljišča se glede na dejavnost zagotovi potrebna parkirna mesta,

– na celotnem območju OPPN se zasaditve izvajajo tako, da se uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste, značilne za to območje, ki naj bodo lokalnega izvora.

Gradnja objektov in posegi v območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture so dopustni le pod pogoji in s soglasjem pristojnega upravljavca.«.

 

5. člen 

 

Poglavje »Informacijsko omrežje« 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Elektronske komunikacije

Na celotnem območju OPPN je dopustno graditi komunikacijske objekte iz podrazreda 22242 – Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja.«.

Na koncu druge alineje poglavja »Kanalizacija« se doda besedilo »V primeru nezadostnega ponikanja se višek padavinskih odpadnih voda vodi preko meteorne kanalizacije v Črni potok.«.

 

6. člen 

 

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

»7. člen 

 

Območje OPPN se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa uvršča v IV. območje varstva pred hrupom. Dovoljena je mejna raven hrupa 65 dBA ponoči in 75 dBA podnevi, ter kritična raven hrupa 80 dBA ponoči in 80 dBA podnevi.

Pri gradnji in obratovanju načrtovanih objektov in vseh ostalih ureditev je treba upoštevati predpisane ravni hrupa, ki ne smejo biti prekoračene. Poleg tega ne smejo biti zaradi obratovanja načrtovanih objektov prekoračene predpisane ravni hrupa na sosednjih območjih, ki so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa uvrščena v II. območje varstva pred hrupom in so oddaljena od območja občinskega podrobnega prostorskega načrta manj kot 1.000 m. V kolikor bodo z meritvami, ki jih mora izvesti za to usposobljena organizacija, ugotovljene prekoračitve dovoljenih ravni hrupa na sosednjih območjih, ki so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa uvrščena v II. območje varstva pred hrupom in so oddaljena od območja občinskega podrobnega prostorskega načrta manj kot 1.000 m, je potrebno zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom, ki bodo raven hrupa znižali na predpisane ravni hrupa. Pri tem naj imajo ukrepi zmanjševanja emisij hrupa pri njihovem izvoru prednost pred ukrepi preprečevanja širjenja hrupa v okolju, ukrepi pasivne protihrupne zaščite stavb z varovanimi prostori ipd.«.

 

7. člen 

 

8. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

»8. člen 

 

Za zaščito pred požarom se zagotovi:

– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,

– potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,

– dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilce, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090 ali usklajeno z lokalno pristojno gasilsko enoto, kadar se jih ne da urediti v skladu s standardom SIST DIN 14090,

– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.«.

 

8. člen 

 

9. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

»9. člen 

 

Nevarnosti poplav, visoke podtalnice in erozivnosti ter plazovitosti terena ni.

Pri načrtovanju objektov se upošteva projektni pospešek tal 0.100 [g].

Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, se izvedejo tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v površinske vode ali tla (neprepustnost, robniki, padci proti požiralnikom, kanalizacija itd.).«.

 

9. člen 

 

15. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

»15. člen 

 

Dopustna so odstopanja od zasnove zunanjih ureditev in dostopov do parcel.

Dopustna so odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov oziroma tehničnih rešitev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z rešitvami morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.

Dopustna so odstopanja od v grafičnih načrtih določenih zemljiških parcel, katere se lahko združuje in širi ali deli in oži.

Dopustna so odstopanja od lege stavb (izven površine za razvoj stavbe), v kolikor z njimi soglaša lastnik sosednjega zemljišča, ki ga ta odstopanja tangirajo.«.

 

10. člen 

 

Spremembe in dopolnitve OPPN se hranijo in so na vpogled javnosti na sedežu Občinske uprave Občine Turnišče.

 

11. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-1/2020

Turnišče, dne 28. maja 2020

 

Župan 

Občine Turnišče 

Borut Horvat