New Page 2
 

Na podlagi 16.  člena Statuta občine Brda (Ur. gl. 5/99)  je občinski svet občine Brda na seji dne 03.05.2005 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

O OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE BRDA IN PODELJEVANJU OBČINSKIH PRIZNANJ

 

 

1.

 

 

 

 

 

S tem odlokom se določa dan praznovanja občinskega praznika občine Brda in ureja podeljevanje priznanj občine Brda tako, da se določijo vrste, postopek in način podeljevanja priznanj.

 

 

 

 

 

Občinski praznik občine Brda

 

 

 

 

 

2.

 

 

Občina Brda praznuje svoj občinski praznik v sklopu Praznika češenj v mesecu juniju.

 

 

 

 

 

3.

 

 

Na praznični petek skliče župan občine Brda sejo občinskega sveta z dnevnim redom, ki vključuje poročila in teme:

 

 

-                      o pomembnih dosežkih v občini Brda

 

 

-                      o strateških usmeritvah občine Brda

 

 

-                      o povezovanju, sodelovanju in drugih zadevah širšega pomena za občino Brda

 

 

-                      o podelitvi naziva častnega občana, nagrad in priznanj občine Brda

 

 

 

 

 

Priznanja občine Brda

 

 

 

 

 

4.

 

 

Priznanja Občine Brda so:

 

 

-                      naziv častnega občana Občine Brda

 

 

-                      nagrada Občine Brda

 

 

-                      priznanje Občine Brda

 

 

5.

 

 

Naziv častnega občana Občine Brda se podeli osebi, ki je s svojim življenjskim delom trajno povezana z Občino Brda in je prispevala k napredku in razvoju občine ali njenemu ugledu v širšem okolju. Naziv se podeli največ eni osebi na leto.

 

 

6.

 

 

Nagrade Občine Brda se podeljujejo osebam za življenjsko delo ali izredne dosežke. Vsako leto se podeli največ tri nagrade.  

 

 

7.

 

 

 

 

 

Priznanje Občine Brda se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in drugim organizacijam za posamične uspehe ali vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja. Vsako leto se podeli največ tri priznanja.

 

 

 

 

 

8.

 

 

Listine, diplome ali plakete Občine Brda morajo biti opremljene z občinskim simbolom – grbom Občine Brda.

 

 

9.

 

 

Naziv častnega občana Občine Brda je častno priznanje in se podeljuje v obliki listine.

 

 

Nagrada Občine Brda je lahko denarna ali v obliki knjižnega ali drugega darila. Sredstva za nagrade zagotovi občinski svet v občinskem proračunu. Poleg nagrade se nagrajencu izroči diploma.

 

 

Priznanje Občine Brda se podeljuje v obliki diplome ali plakete.

 

 

 

 

 

10.

 

 

Na podlagi sklepa župana občine Brda se izvede javni razpis za zbiranje predlogov.

 

 

Administrativna in strokovna opravila v zvezi z objavo razpisa, zbiranjem predlogov in pripravo gradiva za odločanje na seji Odbora za priznanja občine Brda opravlja občinska uprava.

 

 

11.

 

 

Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Brda se objavi na krajevno običajen način.

 

 

12.

 

 

Predlog za podelitev priznanj lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, organizacije in skupnosti, društva, župan in odbori občinskega sveta.     

 

 

13.

 

 

Odbor za priznanja občine Brda poda utemeljene predloge za podelitev posamezne vrste priznanja, občinski svet pa jih s sklepom potrdi.

 

 

Naziv častnega občana, nagrade in priznanja Občine Brda podeljuje občinski svet, izroča pa jih župan ali po njegovem pooblastilu eden od podžupanov. 

 

 

 

 

 

14.

 

 

Priznanja po tem odloku so enkratna in se praviloma podelijo na svečani seji občinskega sveta.

 

 

Podelitev priznanj se opravi enkrat letno.

 

 

15.

 

 

Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem glasilu.

 

 

 

 

 

Številka: 226-03/05

 

 

Datum: 03.05.2005

 

 

                                                                                        ŽUPAN

 

 

                                                                                    Franc Mužič