New Page 2

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 17. redni seji dne 8. 12. 2016 sprejel

 

O D L O K 

o turistični taksi v Občini Borovnica 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, višina, oprostitve, način zaračunavanja, poročanja in odvajanja turistične takse, način porabe turistične takse ter nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti zavezancev v Občini Borovnica.

2. člen 

Turistična taksa je namenski prihodek Občine Borovnica in se uporablja za spodbujanje razvoja turizma v skladu z zakonom in proračunom Občine Borovnica.

 

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TURISTIČNE TAKSE 

 

3. člen 

Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu (v nadaljevanju: turisti).

Za nastanitveni objekt se štejejo hotel, motel, penzion, gostišče, prenočišče, turistični apartma, turistična kmetija, planinski dom, planinska koča, mladinski dom in drugi domovi, kamp, soba za oddajanje, in drugi objekti, ki so namenjeni za prenočevanje.

 

III. VIŠINA 

 

4. člen 

Turistična taksa, ki se za eno nočitev zaračunava turistom, znaša 7 točk.

 

5. člen 

Višina turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, kakor jo določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju: ZSRT). S sklepom Vlade RS se lahko enkrat letno vrednost točke spremeni v skladu z gibanjem cen življenjskih potrebščin.

 

IV. OPROSTITVE 

 

6. člen 

Plačila turistične takse so oproščeni:

– otroci do 7. leta starosti;

– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;

– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;

– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti;

– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih;

– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;

– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse;

– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.

Turistično takso v višini 50 % plačujejo:

– osebe od 7. do 18. leta starosti;

– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.

O oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz četrte alineje prvega odstavka tega člena odloči občinska uprava, na podlagi pisne vloge. Vloga mora biti pristojnemu občinskemu organu predložena najmanj 3 dni pred prvo prenočitvijo in mora vsebovati:

– podatke o organizatorju vzgojno-izobraževalnega programa;

– podroben opis vzgojno-izobraževalnega programa in dokazilo, da gre za redno aktivnost organizatorja programa;

– dokazilo, da gre za program nepridobitne narave;

– število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse;

– podatke o nastanitvenem objektu in število nočitev za posameznega udeleženca.

Plačila turistične takse so, po postopku in na način iz prejšnjega odstavka, oproščeni tudi udeleženci in mentorji humanitarnih programov.

 

V. NAČIN ZARAČUNAVANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE 

 

7. člen 

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila za prenočevanje.

Osebe iz tega člena odloka so dolžne pobrano turistično takso nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na posebni račun občine.

 

8. člen 

Turistično takso iz 5. člena tega odloka so osebe iz prejšnjega člena dolžne nakazati na poseben račun Občine Borovnica, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Prav tako so v tem roku dolžne pristojnemu občinskemu organu in pristojnemu davčnemu organu predložiti mesečno poročilo na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani občine, ki vsebuje:

– podatke o osebah iz 7. člena tega odloka;

– obdobje, na katerega se poročilo nanaša;

– nastanitvene zmogljivosti (število sob, apartmajev in število ležišč v posamezni opredeljeni kategoriji nastanitve);

– število prihodov in prenočitev turistov (domači turisti, tuji turisti in število turistov po njihov narodnosti);

– znesek obračunane in pobrane turistične takse;

– število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave ali oprostitve plačila turistične takse;

– druge podatke, ki so navedeni v obrazcu mesečnega poročila.

Mesečno poročilo so osebe iz prejšnjega člena dolžne predložiti tudi v primeru, ko niso imele turistov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da turistov na prenočevanju ni bilo.

 

9. člen 

Nakazilo turistične takse mora vsaka oseba iz 7. člena izvesti na način, ki je opredeljen v obrazcu mesečnega poročila oziroma odločbi.

 

VI. OBVEZNE EVIDENCE IN POROČANJE 

 

10. člen 

Osebe iz 8. člena tega odloka morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti, poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.

 

11. člen 

Osebe iz 7. člena so dolžne do 25. v mesecu za predhodni mesec predložiti pristojnemu organu Občine Borovnica in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo na obrazcu »Mesečno poročilo o prenočitvah in nakazani turistični taksi«, ki je sestavni del tega odloka kot priloga I, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev ter znesek pobrane in odvedene turistične takse skupaj z datumom nakazila.

Osebe iz 7. člena tega odloka so dolžne predložiti mesečno poročilo tudi v primeru, ko niso imele turistov na prenočevanju.

Osebe iz 7. člena tega odloka so dolžne mesečno poročilo posredovati na enega izmed naslednjih načinov:

1. fizično po navadni pošti na naslov, ki je naveden na obrazcu mesečnega poročila;

2. po elektronski pošti na naslov, ki je naveden na obrazcu mesečnega poročila.

 

VII. PORABA 

 

12. člen 

Sredstva iz naslova turistične takse so prihodek proračuna Občine Borovnica.

Sredstva so namenska, za programe spodbujanja razvoja turizma v občini. Namen porabe sredstev se določi vsako leto s proračunom.

 

VIII. SPREMLJANJE IN NADZOR 

 

13. člen 

Osebe iz 7. člena tega odloka so dolžne omogočiti vodenje ugotovitvenega postopka spremljanja zaračunavanja in odvajanja turistične takse, ki ga izvaja pooblaščena uradna oseba – občinski redar, s tem, da mu dajo na vpogled knjigo domačih in tujih gostov. Spremljanje se izvaja z inštrukcijskim namenom po predhodnem obvestilu tako, da občinski redar in zavezanec uskladita podatke o številu gostov in nočitev po vodeni knjigi gostov s podatki o številu gostov in nočitev iz oddanih mesečnih poročil, ki jih zavezanec oddaja na Občino Borovnica in pristojno davčno upravo.

 

14. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni davčni organ, poleg tega pa tudi pristojni Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Glede položaja, pravic in dolžnosti inšpektorjev, pooblastil inšpektorjev, postopka inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom, se uporablja predpis o inšpekcijskem nadzoru.

 

IX. PRISILNA IZTERJAVA TURISTIČNE TAKSE 

 

15. člen 

Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ v skladu z 32. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma in po postopku, ki je predpisan za izvršbo davčnih obveznosti.

 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba, z globo 250,00 EUR odgovorna oseba pravne osebe, z globo 250,00 EUR samostojni podjetnik posameznik ter z globo 250,00 EUR sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo na prenočevanje, če:

– ne pobirajo turistične takse v skladu s tem odlokom;

– ne poda mesečnega poročila na predpisanem obrazcu;

– poda pomanjkljivo poročilo o obračunani turistični taksi;

– ne nakazujejo turistične takse v skladu z 9. členom tega odloka;

– ne vodijo evidence v skladu z 8. členom tega odloka.

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

16. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0005/2016-2

Borovnica, dne 8. decembra 2016

 

Župan 

Občine Borovnica 

Bojan Čebela l.r.

 

pdfPriloga 1: Mesečno poročilo o prenočitvah in nakazani turistični taksi