P O R O Č I L O
 
o izidu volitev članov v svet Krajevne skupnosti Rače
 
Občinska volilna komisija Rače - Fram je na seji dne 30. maja 1996 na podlagi Poročila volilne komisije Krajevne skupnosti Rače o izidu volitev dne 26. maja 1996 ugotovila:
 
 
I.
 
a) Na volitvah dne 26. maja 1996 je imelo pravico voliti po volilnem imeniku 2487 volivcev.
 
 
b) Volilo je skupaj 670 volilcev ali 26,94% volilcev na volišču po volilnem imeniku. Na predčasnem volišču in po pošti ni glasoval nihče.
 
 
II.
 
Oddanih je bilo 670 glasovnic, od tega je bilo 637 glasovnic veljavnih in 33 neveljavnih.
 
 
III.
 
Na podlagi 2. odstavka 11. člena Zakona o lokalnih volitvah, v zvezi s 1. in 2. odstavkom 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l.RS, št. 72/93, 7/94 in 70/95) so za člane sveta Krajevne skupnosti Rače izvoljeni:
 
 
1. Anton Šešerko 91,4% glasov
 
 
2. Avgust Vodušek 100,0% glasov
 
 
3. Anton Goljat 72,6% glasov
 
 
4. Vladimir Predikaka 65,4% glasov
 
 
5. Miran Falež 48,8% glasov
 
 
6. Anton Novak 55,4% glasov
 
 
7. Marjan Hercog 71,3% glasov
 
 
8. Zvonko Hraš 50,2% glasov
 
 
Številka: 008-36/96
 
 
Datum: 31. maja 1996
 
 
Občinska volilna komisija
 
 
Predsednik
 
 
Marjan Glavar, dipl.prav., s.r.