New Page 2

Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/18), je Občinski svet Občine Kungota na 4. redni seji dne 27. marca 2019 sprejel

 

O D L O K

o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Kungota

 

1. člen

 (vsebina odloka)

Ta odlok določa višino in način plačevanja stroškov lokacij- ske preveritve, ki jih Občina Kungota zaračuna pobudniku loka- cijske preveritve, razen če je pobudnik Občina Kungota sama, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve, na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora, ter način plačila stroškov lokacijske preveritve.

 

2. člen

 (višina stroškov)

(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:

–    za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500,00 EUR,

–    za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za manj zahtevne in zahtevne objekte 2.000,00 EUR, za enostavne in nezahtevne objekte 1.000,00 EUR,

–    za omogočanje začasne rabe prostora 1.800,00 EUR.

(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je vlagatelj ozi- roma pobudnik za izvedbo postopka lokacijske preveritve, razen če je pobudnik občina Kungota sama.

 

3. člen

(način plačila stroškov)

(1)  Vlagatelj oziroma pobudnik poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve in priloži elaborat lokacijske preveritve (v nadaljevanju: elaborat). Občina preveri ustre- znost pobude in skladnost elaborata z določili Zakona o urejanju prostora.

(2)  Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preve- ritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o določitvi stroškov.

(3)  Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elabo- rata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.

(4)  V kolikor so za lokacijsko preveritev potrebne dodatne strokovne podlage oziroma študije, jih mora zagotoviti po- budnik.

 

4. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin- skem uradnem vestniku.

 

 

Številka: 007-01/2019              

Datum: 27. marec 2019     

 

Tamara Šnofl, univ. dipl. prav., s.r.

Županja Občine Kungota