New Page 2

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, 27/08, 76/08 in 100/08), sedmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZP-1-UPB4, 17/08, 21/08, 21/13), 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07,107/10 in 32/12) je Občinski svet Občine Gorje na 21. redni seji dne 13.11.2013 sprejel

 

ODLOK

O PLAKATIRANJU IN OGLAŠEVANJU V OBČINI GORJE

 

Splošne določbe

1. člen

Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Gorje (v nadaljevanju občina) ureja:

·      nameščanje plakatov, postavitev oglasnih panojev, transparentov in podobnih oglasov (v nadaljevanju: plakat),

·      vzdrževanje oglasnih objektov za plakatiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta),

·      oglaševanje, ki ga izvajajo gospodarski subjekti, registrirani za oglaševanje,

·      oglaševanje, ki ga izvajajo subjekti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost,

·      izvajanje plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje in

·      nadzor nad izvajanjem odloka in sankcije v primeru kršitev določb odloka.

2. člen

Določbe tega odloka se ne nanašajo na:

·      oglaševanje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in podjetnikov, ki samostojno opravljajo svojo dejavnost, in ostalih subjektov, ki opravljajo dejavnost, če izvajajo oglaševanje za lastne potrebe na objektih in/ali na funkcionalnih zemljiščih ter v skladu s prostorskim aktom in

·      turistično in drugo obvestilno signalizacijo, postavljeno skladno s predpisi, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.

Plakatna mesta

3. člen

Plakatna mesta so samo stoječe ali stenske table, oglasni panoji, oglasni stebri, vitrine in obešanke na drogovih javne razsvetljave.

4. člen

Plakatna mesta so stalna in premična.

Stalna plakatna mesta so objekti za nameščanje plakatov, samostojno stoječi stebri, table, prosto stoječi panoji in ostali podobni objekti.

Premična plakatna mesta so prenosljivi panoji, transparenti ter reklame na javnih in drugih vozilih.

5. člen

Za postavitev in vzdrževanje izbranih plakatnih mest in za upravljanje z njimi na javnih plakatnih mestih je pristojna občina.

Občina vodi evidenco javnih plakatnih mest.

Izvajalec plakatiranja

6. člen

Izvajalci plakatiranja so organizatorji prireditve, organizacije ali društva ali druge pravne oziroma fizične osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje.

Izvajalec plakatiranja prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skladu s tem odlokom. 

Na javnih površinah ali površinah v lasti občine, oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to dejavnost in na podlagi javnega razpisa pridobijo pravico oglaševanja ter pridobijo ustrezna soglasja in dovoljenja skladno s tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.

Izvajalce oglaševanja iz prejšnjega odstavka tega člena lahko občina izbere z javnim razpisom. Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba, s katero se določijo pravice in obveznosti izvajalca ter višina nadomestila za opravljanje dejavnosti.

Plakatna mesta namenjena oglaševanju kot gospodarski dejavnosti

7. člen

Izvajalec oglaševanja iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka mora občinsko upravo z vlogo zaprositi za soglasje kot je to določeno v 6. členu tega odloka. V primeru, da občinska uprava poda soglasje, se medsebojne pravice in obveznosti uredijo z ustrezno pogodbo.

Fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in bi želela postaviti plakatno mesto na zemljišču v zasebni lasti, lahko to stori na podlagi predhodnega soglasja lastnika zemljišča, soglasja občine, izdanega v skladu z določili tega odloka, prostorskega akta ter cestno-prometne zakonodaje in prostorske zakonodaje in dovoljenja pristojnega upravnega organa, kadar se postavitev obvestilnega mesta skladno s predpisi, ki urejajo posege v prostor, šteje za poseg v prostor.

Fizična ali pravna oseba, ki bi želela postaviti plakatno mesto, namenjeno oglaševanju njene gospodarske dejavnosti na zemljišču v zasebni lasti druge osebe, lahko to stori na podlagi predhodnega soglasja lastnika zemljišča, soglasja občine, izdanega v skladu z določili tega odloka, prostorskega akta ter cestno-prometne zakonodaje in prostorske zakonodaje in dovoljenja pristojnega upravnega organa, kadar se postavitev obvestilnega mesta skladno s predpisi, ki urejajo posege v prostor, šteje za poseg v prostor.

8. člen

Za soglasje občine iz 7. člena tega odloka se zaprosi občino z vlogo, ki mora vsebovati:

·      podatke o subjektu, ki oglašuje,

·      navedbo lokacije obvestilnega mesta z navedbo parcelne številke in katastrske občine,

·      situacijo z označbo obvestilnega mesta, ki vsebuje fotografijo obstoječega stanja iz smeri, kamor bo usmerjeno sporočilo (če je sporočilo obojestransko, fotografijo iz obeh smeri),

·      dokazilo o pravici uporabe dela objekta ali zemljišča, ki se bo štelo za obvestilno mesto,

·      dovoljenje pristojnega upravnega organa, kadar se postavitev obvestilnega mesta skladno s predpisi, ki urejajo posege v prostor, šteje za poseg v prostor.

9. člen

Občinska uprava pri izdaji soglasja iz 7. člena tega odloka upošteva kriterije, ki onemogočajo postavitev, namestitev oziroma pritrditev plakatnega objekta v naslednjih primerih:

·      če gre za postavitev plakatnega objekta na mesto, ki se na neprimeren način vključuje v okolico oziroma kvari njen videz;

·      če gre za postavitev plakatnega objekta na kmetijska ali druga zemljišča, kjer bi ta postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje;

·      če gre za postavitev plakatnega objekta na zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt;

·      če gre za postavitev plakatnega objekta na zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno vrednoto kraja, kompleks ali objekt;

·      če gre za postavitev plakatnega objekta na zemljišča, kjer so že postavljene druge obvestilne ali oglasne oznake, pa bi se z dodatno postavitvijo zmanjšala njihova sporočilnost;

·      če gre za postavitev plakatnega objekta na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva;

·      če gre za postavitev plakatnega objekta na območjih, kjer postavitev oglasnega objekta zakriva zavarovane ali nezavarovane javne objekte, obeležja, spomenike, druge pomembne objekte ali naprave;

·      če gre za postavitev plakatnega objekta na javnih mestih (pločnikih, zelenicah ipd.), kjer bo postavitev plakatnega objekta ovirala osnovno namembnost površine;

·      če gre za postavitev plakatnega objekta na lokaciji, ki zmanjšuje varnost cestnega prometa (večjih križiščih in obcestnih priključkih);

·      če gre za postavitev plakatnega objekta na površinah, ki služijo kot interventne poti;

·      ob upoštevanju morebitnih drugih kriterijev, izhajajoč iz državnih in občinskih aktov, ki urejajo posege v okolje in prostor.

Volilna in referendumska kampanja

10. člen

Za potrebe volilne kampanje občina enakopravno zagotovi vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o kandidatih oziroma kandidatnih listah.

Za osnovno informiranje iz prejšnjega odstavka se šteje eno brezplačno mesto, ki ga organizatorju volilne in referendumske kampanje določi občina.

Organizatorji volilne in referendumske kampanje lahko nameščajo plakate tudi na javna plakatna mesta skladno z določili tega odloka in odloka, ki ureja občinske takse.

Pogoji nameščanja plakatov

 

11. člen

Plakate na plakatna mesta namešča izvajalec plakatiranja, pri čemer mora pridobiti soglasje, v katerem so opredeljeni pogoji za izvajanje plakatiranja.

Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so določena z evidenco plakatnih mest in na plakatnih mestih, za katere izvajalec plakatiranja pridobi soglasje občine glede na 7. člen tega odloka.

12. člen

Nameščanje plakatov izven dovoljenih plakatnih mest je prepovedano.

Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter plakatiranje in poškodovanje vsebine oglaševanja.

Metati oziroma trositi letake in drugih podobnih vsebin oglaševanja v odprte prostore in jih zatikati ali lepiti na vozila, je brez predhodnega pismenega dovoljenja z strani pristojnega občinskega organa, prepovedano.

Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.

Brez dovoljenja pristojnega občinskega organa, je oglaševanje na vozilih in prikolicah s plakati in drugimi podobnimi načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi), prepovedano.

13. člen

Izvajalci plakatiranja so pred namestitvijo plakatov na plakatna mesta dolžni občini plačati občinsko takso na podlagi predpisov, ki urejajo občinsko takso.

Pred nameščanjem plakatov iz prvega odstavka tega člena občina overi plakate z žigom občine, navedbo o plačilu občinske takse in datumom, do katerega dne sme viseti plakat na plakatnem mestu.

Občina plakate, za katere izvajalcu plakatiranja ni potrebno plačati občinske takse po predpisu, ki ureja občinske takse, overi z žigom občine, navedbo o oprostitvi plačila občinske takse in datumom, do katerega dne sme viseti plakat na plakatnem mestu.

Obveznosti izvajalca nameščanja plakatov

14. člen

Izvajalec plakatiranja plakatov mora poskrbeti:

·      da je plakat, ki ga namešča na plakatna mesta, opremljen s štampiljko občinske uprave in datumom, do katerega dneva sme plakat biti nameščen na plakatnem mestu;

·      da so plakati oziroma drugi oglasi pravilno nameščeni na plakatno mesto in ne presegajo njegove površine;

·      da so poškodovani in onesnaženi plakati oziroma drugi oglasi odstranjeni v najkrajšem času, najkasneje pa v dveh dneh;

·      da so plakati oziroma drugi oglasi v roku dveh dni po preteku datuma veljavnosti ter razloga zaradi katerega so bili nameščeni, odstranjeni s plakatnih mest;

·      da se z na novo nameščenim plakatom oziroma drugim oglasom ne prekrije že nameščenega plakata oziroma drugega oglasa, ki oglašuje ali vabi na prireditev, ki se še ni zgodil/a;

·      da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena.

Kazenske določbe in nadzor

15. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska inšpekcija.

Pristojni inšpektor ima v primeru ugotovljenih nepravilnosti pravico in dolžnost:

·      odrediti izvajalcu plakatiranja odstranitev nameščenega plakata oziroma plakatnega mesta na njegove stroške, če je plakatiranje izvedeno v nasprotju z določili odloka oziroma odredi odstranitev plakatov ter plakatnih mest na stroške izvajalca plakatiranja drugi osebi, ki je pooblaščena za urejanje javnih plakatnih mest s strani občine,

·      izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških.

16. člen

Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec plakatiranja – pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki izvaja plakatiranje v nasprotju z določili tega odloka.

Z globo 250 EUR se kaznujeta za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena izvajalec plakatiranja – posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in fizična oseba.

Končne in prehodne določbe

17. člen

Najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka, občina pripravi predpis, ki bo urejal plačilo občinske takse.

Za vse reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, pritrjeni in izobešeni in so v nasprotju z določili tega odloka, so jih njihovi lastniki ali lastniki zemljišč in objektov na katerih so ti reklamni predmeti nameščeni, dolžni odstraniti v roku 6 mesecev po sprejetju tega odloka.

Če jih osebe iz prejšnjega odstavka tega člena reklamnih objektov ne odstranijo v roku 6 mesecev, jih na njihove stroške odstrani občina oziroma od nje pooblaščeno podjetje.

18. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-2/2013-5

Datum: 13.11.2013

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan