New Page 1

Na podlagi 56. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07, 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13), drugega odstavka 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13, 111/13), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, 8/10), Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS št. 67/07) ter 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 10/11) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 36. redni seji, dne  31. marca 2014 sprejel

 

O D L O K

o avtotaksi prevozih v Mestni občini Maribor

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.   člen

(predmet urejanja odloka)

(1)  S tem odlokom se za območje Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: MOM) določijo pogoji za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov in način njihovega opravljanja.

(2)  Dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov v MOM se pridobi po pridobljeni licenci, v skladu s III. poglavjem Zakona o prevozih v cestnem prometu (v nadaljevanju: ZPCP-2) ter v skladu s Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu.

(3)  Za postopek izdaje ali odvzema dovoljenj in izkaznic se uporabljajo določila zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

(4)  Avtotaksi prevozi so prevozi v notranjem cestnem prometu kot javni prevozi v prostem cestnem prometu, ki ne vsebujejo značilnosti linijskega prevoza.

 

2.   člen

(pomen izrazov)

(1)  Avtotaksi prevoz je prevoz enega potnika ali povezane skupine potnikov z motornim vozilom, ki ima poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev in ki se v celoti opravi po enem naročilu za eno plačilo prevoznine.

(2)  Izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi v ZPCP-2.

(3)  V tem odloku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI  AVTOTAKSI PREVOZOV

 

3.   člen

(opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov)

(1)  Dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOM lahko opravljajo le pravne osebe in samostojni podjetniki (v nadaljevanju: avtotaksi prevozniki), ki so pridobili dovoljenje skladno z določili tega odloka (v nadaljevanju: dovoljenje).

(2)  Avtotaksi prevoznik, ki nima dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MOM, ne sme prevzemati potnikov na območju MOM, lahko pa jih vanjo pripelje.

 

4.   člen

(pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje avtotaksi dejavnosti)

Dovoljenje izdaja pristojni organ Mestne uprave MOM (v nadaljevanju: pristojni organ).

 

5.   člen

(pogoji za pridobitev dovoljenja za opravljanje avtotaksi dejavnosti)

(1)  Dovoljenje za avtotaksi prevoze izda pristojni organ, za obdobje od 1. decembra predhodnega do 31. januarja prihodnjega leta (skupaj 14 mesecev) na podlagi vloge, na obrazcu »AT-11«, ki je sestavni del tega odloka kot priloga 2.

(2)  Vlogi mora vlagatelj priložiti naslednje dokumente:

-   dokazilo o opravljanju registrirane dejavnosti (priglasitveni list, izpisek iz sodnega registra),

-   veljavno licenco pooblaščenega izdajatelja licenc za opravljanje avtotaksi prevozov in posamezni izvod licence za vsako vozilo,

-   kopijo veljavnega prometnega dovoljenja za vsako vozilo,

-   kopijo potrdila o skladnosti vozila (homologacija) za vsako vozilo,

-   potrdilo, iz katerega bo razviden emisijski razred motorja vozila oz. ekološki standard motorja vozila, v kolikor ta ni razviden iz potrdila o skladnosti vozila,

-   kopijo pogodbe o najemu oz. zakupu ali lizingu na podlagi katere ima pravico uporabljati vozilo v primeru, da prevoznik ni lastnik vozila,

-   kopijo veljavne zavarovalne police za vsako vozilo z ustreznim zavarovanjem prevoza potnikov,

-   potrdilo o opravljenem izpitu o poznavanju območja MOM za vsakega voznika ali potrdilo, da voznik opravlja dejavnost avtotaksi prevozov na območju MOM več kot pet let pred uveljavitvijo tega odloka ali potrdilo o opravljenem izpitu za turističnega vodnika,

-   kopijo potrjenega obrazca »M1« Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS za vsakega voznika,

-   kopijo veljavnega vozniškega dovoljenja za vsakega voznika iz katerega je razvidno, da ima voznik več kot tri leta

vozniških izkušenj,

-   fotografijo, skladno s pravilnikom, ki ureja izvrševanje zakona o osebni izkaznici, za vsakega voznika, navedenega v vlogi,

-   kopijo spričevala o doseženi najmanj osnovnošolski izobrazbi za vsakega voznika iz katerega je razvidno znanje enega svetovnega jezika (nemščina ali angleščina) najmanj na osnovni ravni ali dokazilo o opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika ter nemškega ali angleškega jezika pri izobraževalnem zavodu, registriranem za to dejavnost,

-   potrdilo, da je za vsako vozilo plačana letna občinska taksa za uporabo avtotaksi postajališč,

-   potrdilo o plačilu upravne in občinske takse za postopek izdaje dovoljenja.

 

6.   člen

(pridobitev potrdila o poznavanju MOM z okolico)

(1)  K opravljanju pisnega in praktičnega preizkusa znanja o poznavanju območja MOM se vozniki lahko priglasijo pri javnem zavodu, kateri v javnem interesu izvaja izobraževanje kadrov v turizmu, ki se ukvarjajo s turističnim vodenjem.

(2)  Kdor ima opravljen izpit za lokalnega turističnega vodnika, mu ni potrebno opravljati preizkusa znanja iz prejšnjega odstavka tega člena.

(3)  Vozniku se po opravljenem izpitu izda potrdilo. Evidenco potrdil o opravljenem izpitu vodi pristojni organ.

(4)  Subjekt, ki izvaja preizkus iz prvega odstavka tega člena, je dolžan pristojnemu organu sporočiti podatke o voznikih, ki so opravili preizkus.

(5)  V primeru, da voznik opravlja dejavnost avtotaksi prevozov na območju MOM več kot pet let pred uveljavitvijo tega odloka, dokazilo o poznavanju območja MOM ni potrebno.

 

7.   člen

(izdajanje in podaljšanje dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov)

(1)  Na podlagi popolne vloge iz 5. člena tega odloka pristojni organ izda dovoljenje.

(2)  Avtotaksi prevozniku se dovoljenje izda po plačilu občinske takse iz 11. člena tega odloka.

(3)  Dovoljenje iz prejšnjega odstavka pristojni organ izda za čas od 1. decembra predhodnega do 31. januarja prihodnjega leta ali do izteka veljavnosti licence, v kolikor ta preneha pred 31. januarjem prihodnjega leta.

(4)  Z dovoljenjem se vlagatelju izda tudi:

-    avtotaksi izkaznico za vsakega voznika,

-    nalepko o plačani občinski taksi za vozilo.

(5)  Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se lahko podaljša po postopku, ki velja za pridobitev dovoljenja. Ob tem se vlogi za podaljšanje dovoljenja priložijo le tisti dokumenti, ki so se spremenili.

(6)  Vlogo za podaljšanje dovoljenja mora avtotaksi prevoznik vložiti pristojnemu organu najmanj 30 dni pred iztekom veljavnosti dovoljenja in največ 3 mesece pred iztekom veljavnosti dovoljenja.

(7)  Če avtotaksi prevoznik ne vloži vloge iz prejšnjega odstavka tega člena pravočasno, mora za vsako vozilo iz vloge poravnati občinsko takso, skladno z 11. členom tega odloka, v njeni letni višini in ne le v sorazmernem deležu.

(8)  Kadar se vloga za pridobitev dovoljenja zavrne, se plačana občinska taksa vrne vlagatelju v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe, s katero je bila vloga zavrnjena.

 

8.   člen

(odvzem dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov)

(1) Pristojni organ z odločbo odloči o odvzemu/prenehanju dovoljenja, če:

-   ni izpolnjen oz. preneha veljati kateri izmed pogojev za pridobitev dovoljenja,

-   je avtotaksi prevozniku odvzeta licenca za opravljanje avtotaksi prevozov ali ta preneha veljati,

-   vozilo avtotaksi prevoznika nima izvoda licence za posamezno vozilo.

(2)  Pritožba zoper odločbo o odvzemu dovoljenja ne zadrži izvršitve.

(3)  Pristojni organ odloči, da mora avtotaksi prevoznik v osmih dneh po prejemu odločbe iz prvega odstavka tega člena, pristojnemu organu vrniti avtotaksi izkaznico za vse ali določenega voznika.

 

9.   člen

(sprememba dovoljenja za opravljanje avtotaksi dejavnosti)

(1)  Avtotaksi prevoznik mora prenehanje opravljanja dejavnosti ali katerokoli drugo spremembo, ki se nanaša na pogoje pridobitve dovoljenja, predvsem pa preklic oziroma začasni preklic ali odvzem licence, zamenjavo ali nakup novega avtotaksi vozila ter menjavo ali zaposlitev dodatnega avtotaksi voznika prijaviti pristojnemu organu v roku osmih dni od nastanka spremembe.

(2)  Prijava spremembe ali prenehanje opravljanje dejavnosti se izvrši po postopku, ki velja za pridobitev dovoljenja in z vlogo iz 5. člena tega odloka, ki ji je potrebno priložiti vse dokumente, ki so se spremenili.

 

10.    člen

(vsebina dovoljenja za opravljanje avtotaksi dejavnosti)

Dovoljenje glasi na ime avtotaksi prevoznika in ni prenosljivo na drug subjekt. Izda se v dveh izvodih in vsebuje naslednje podatke:

-   naziv avtotaksi prevoznika, naslov oz. sedež avtotaksi prevoznika,

-   čas veljavnosti dovoljenja,

-   podatke o posameznih avtotaksi vozilih in avtotaksi voznikih,

-   kraj in datum izdaje dovoljenja,

-   območje na katerem se lahko izvaja avtotaksi dejavnost,

-    žig in podpis izdajatelja.

 

11.   člen

(občinska taksa za uporabo avto taksi postajališč)

(1)  Za pridobitev dovoljenja mora avtotaksi prevoznik za vsako vozilo plačati občinsko takso za uporabo avtotaksi postajališč. Občinska taksa se plača za vsako leto vnaprej, za obdobje od 1. januarja do 31. decembra tistega leta, za katerega se izdaja dovoljenje.

(2)  Kadar se dovoljenje ne izda za celotno obdobje, se plača sorazmerni del občinske takse, ki se izračuna po dvanajstinah.

(3)  Občinska taksa se obračunava za vsako vozilo posebej na osnovi ekoloških standardov vozil (Euro 0, 1, 2, 3, 4 in 5) ali na osnovi različnih predelav vozil, navedenih v šestem in sedmem odstavku tega člena.

(4)  Višina občinske takse se obračuna po taksni tarifi iz priloge 1 tega odloka.

(5)  Vozila, ki so prilagojena prevozu invalidov so oproščena plačila občinske takse.

(6)  Za vozilo, ki je predelano na plinski ali električni pogon, se mora predložiti ustrezno certificirano dokazilo o predelavi vozila in sicer za vsako takšno vozilo posebej.

(7)  Za vozilo, ki je prilagojeno opravljanju avtotaksi storitev za invalide, se mora predložiti ustrezno certificirano dokazilo o predelavi vozila za vsako takšno vozilo posebej.

(8)  Že plačana občinska taksa se kot pravica lahko prenese na drugo vozilo pri istem imetniku dovoljenja za časovno obdobje, za katerega je plačana.

(9)  Pristojni organ na podlagi vloge imetnika dovoljena odloči o vračilu že plačane občinske takse v sorazmernem deležu preostanka koledarskega obdobja na podlagi pisnih dokumentov pristojnih organov v primerih:

-    prenehanja opravljanja dejavnosti,

-    odtujitve vozila, ki se ne nadomesti,

-    uničenja vozila, ki se ne nadomesti.

 

12.    člen

(nalepka o plačani občinski taksi)

(1)  Avtotaksi prevozniku se za plačano letno občinsko takso za vsako avtotaksi vozilo izda nalepka, ki velja od 1. decembra predhodnega do 31. januarja prihodnjega leta.

(2)  Nalepka se izda za vozilo, ki je veljavno registrirano in zavarovano z ustreznim zavarovanjem za prevoz potnikov ter je v lasti ali uporabi prevoznika.

(3)  Nalepka vsebuje simbol grba MOM, serijsko številko in oznako leta za katerega velja.

(4)  Nalepko mora avtotaksi prevoznik obvezno nalepiti na zunanjo stran pokrova motorja vozila ali zunanjo stran sprednjih desnih vrat vozila.

(5)  Vzorec nalepke »AT-12« je sestavni del tega odloka kot priloga 3.

 

13.    člen

(avtotaksi izkaznica za voznika)

(1)  Avtotaksi prevozniku se za vsakega voznika avtotaksi vozila, 2izda na obrazcu »AT-13«, ki je sestavni del tega odloka kot priloga 4.

 

III. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI  AVTOTAKSI VOZILA IN AVTOTAKSI PREVOZNIKI

 

14.    člen

(zahtevane lastnosti vozil)

(1)  Avtotaksi vozila morajo izpolnjevati pogoje, v skladu s pravilnikom, ki določa oznake in opremo motornih vozil, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov v cestnem prometu.

(2)  Avtotaksi vozila morajo imeti:

-   najmanj 4 vrata, oziroma poleg vrat voznika in potnika na sprednjem sedežu še vsaj ena vrata, skozi katera se omogoča neposreden dostop do zadnje klopi vozila,

-   svetlobno tablo za napisom »TAXI«, kot je določeno v pravilniku, ki ureja oznake in opreme vozil, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov v cestnem prometu,

-   oznake na zunanji strani levih in desnih sprednjih vrat, kot je določeno v pravilniku, ki ureja oznake in opreme vozil, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov v cestnem

prometu

-   veljavno nalepko o plačani letni občinski taksi kot je določeno 12. členu tega odloka,

-   na vidnem mestu v vozilu cenik avtotaksi storitev,

-   vgrajene brezhibne naprave za gretje / hlajenje / zračenje in notranjo razsvetljavo,

-   taksimeter z vgrajeni tiskalnikom za izpis računa.

 

15.   člen

(obveznost dokumentov v avtotaksi vozilu)

(1)  V ali na avtotaksi vozilu morajo biti ves čas opravljanja dejavnosti avtotaksi prevozov dostopni naslednji dokumenti:

-   veljaven izvod licence in kopija dovoljenja za opravljanje avtotaksi dejavnosti,

-   veljavno prometno dovoljenje,

-   veljavno avtotaksi izkaznico voznika, nameščeno tako, da je njena vsebina (podatki o avtotaksi prevozniku in avtotaksi vozniku) vidna od zunaj vozila in potnikom v vozilu,

-   veljavna nalepka o plačani občinski taksi, nalepljene skladno z 12. členom tega odloka,

(2)  Voznik mora na zahtevo pristojnega nadzornega organa izročiti navedene dokumente na vpogled.

 

IV. NAČIN OPRAVLJANJA AVTOTAKSI PREVOZOV

 

16.    člen

(usposobljenost voznikov za opravljanje avtotaksi dejavnosti)

Voznik, ki opravlja avtotaksi dejavnost mora izpolnjevati naslednje pogoje:

-   ima opravljenem izpitu o poznavanju območja MOM,

-   je zaposlen pri avtotaksi prevozniku – vlagatelju za izdajo dovoljenja;

-   ima vsaj tri leta vozniških izkušenj,

-   ima najmanj osnovnošolsko izobrazbo iz katere je razvidno znanje slovenskega jezika in znanje enega svetovnega jezika na osnovni ravni (nemščina ali angleščina).

 

17.     člen

(dolžnosti avtotaksi prevoznika in voznika avtotaksi vozila)

(1)  V primeru, da voznik ne more dokončati začete vožnje iz tehničnih razlogov (okvara vozila itd.), je dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti potniku nadomestni avtotaksi prevoz.

(2)  Voznik mora sprejeti potnikovo osebno prtljago, če ne presega velikosti razpoložljivega prtljažnega prostora vozila.

(3)  Za prevoz hišnih živali (psi, domače mačke, sobne ptice, mali glodavci, terarijske, akvarijske in druge živali), ki se vzrejajo ali redijo za družbo, varstvo in pomoč človeku, se dogovorita voznik in potnik. Za prevoz hišnih živali, razen psov, se uporabljajo kletke, zabojniki in podobno. Voznik lahko prevoz živali odkloni.

(4)  Voznik lahko odkloni prevoz osebe, ki bi s svojimi stvarmi, obleko ali dejanji lahko poškodovala ali onesnažila vozilo, razen v primeru prometne ali druge nesreče.

(5)  Prevoz otrok, mora voznik izvajati v skladu z določili zakona, ki ureja pravila ravnanja v cestnem prometu. V kolikor prevoza ne more izvesti na zakonit način, ga mora zavrniti.

 

18.    člen

(cilj in smer vožnje)

(1)  Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom po najkrajši možni poti ali poti, ki jo določi naročnik.

(2)  Cilj in smer vožnje določi naročnik avtotaksi prevoza. Naročnik se odloči, ali se bo z istim vozilom peljalo več potnikov na isti ali različnih relacijah.

 

V. ORGANIZACIJA AVTOTAKSI POSTAJALIŠČ

 

19.   člen

(avtotaksi postajališče)

(1)  Avtotaksi postajališča so rezervirane parkirne površine, ki so namenjene ustavitvi ali parkiranju avtotaksi vozil med opravljanjem avtotaksi prevozov.

(2)  Avtotaksi postajališča imajo status javnega dobra in so v lasti lokalne skupnosti.

(3)  Avtotaksi postajališče mora biti označeno s predpisano prometno signalizacijo (prometni znaki in talne označbe).

(4)  Za ureditev avtotaksi postajališč skrbi pristojni organ.

 

20.   člen

(uporaba avtotaksi postajališč)

(1)  Avtotaksi postajališča lahko za opravljanje avtotaksi prevozov uporabljajo samo vozila pravnih in fizičnih oseb, ki imajo izdano veljavno dovoljenje MOM za opravljanje avtotaksi dejavnosti in nalepljeno veljavno nalepko iz 12. člena tega odloka.

(2)  Voznik lahko ustavlja vozilo iz prejšnjega odstavka, na vsakem avtotaksi postajališču le v času opravljanja dejavnosti avtotaksi prevozov.

(3)  Na avtotaksi postajališču mora biti voznik v vozilu ali poleg njega, oddalji se lahko od vozila le toliko, da pospremi potnika.

 

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM DEJAVNOSTI  AVTOTAKSI PREVOZOV

 

21.   člen

(organi izvajanja nadzora nad dejavnostjo avtotaksi prevozov)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v tem odloku predpisana sankcija za prekršek, opravlja občinski organ inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva.

 

VII. KAZENSKE DOLOČBE

 

22.   člen

(prekrški)

(1)  Z globo 3.000 EUR se kaznuje za prekršek avtotaksi prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a.     opravlja dejavnost brez veljavnega dovoljenja pristojnega organa (prvi odstavek 3. člena),

b.     opravlja avtotaksi dejavnost z vozilom, za katerega ni bila izdana nalepka (prvi odstavek 12. člena),

c.opravlja avtotaksi dejavnost voznik brez veljavne izkaznice za voznika (prvi odstavek 13. člena)

d.     ne vrne taksi izkaznic za voznike v osmih dneh po prejemu odločbe o odvzemu dovoljenja (tretji odstavek 8. člena),

e.ne sporoči prenehanja opravljanja dejavnosti ali preklica oziroma začasnega preklica ali odvzema licence in še naprej izvaja dejavnost avtotaksi prevozov v MOM (prvi odstavek 9. člena).

(2)  Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3)  Če je fizična oseba hkrati samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se kaznuje le kot samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

 

23.   člen

(prekrški)

(1)  Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek avtotaksi prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a.     cenik avtotaksi storitev ni nameščen na vidnem mestu v vozilu (drugi odstavek 14. člena),

b.     voznik naročene vožnje ne opravi skladno z naročilom po najkrajši možni poti ali poti, ki jo določi naročnik (prvi odstavek 18. člena),

(2)  Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3)  Z globo 160 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena voznik, ki izvaja avtotaksi dejavnost.

(4)  Če je fizična oseba hkrati samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se kaznuje le kot samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

 

24.   člen

(prekrški)

(1)  Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek avtotaksi prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a.     na vozilu ni nalepljena nalepka ali je ta nalepljena v nasprotju z določili tega odloka (četrti odstavek 12. člena),

b.     v vozilu niso vgrajene brezhibne naprave za gretje / hlajenje / zračenje in notranjo razsvetljavo vozila (drugi odstavek 14. člena),

(2)  Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

 

(3) Če je fizična oseba hkrati samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se kaznuje le kot samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

 

25. člen

(prekrški)

(1)  Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki izvaja avto taksi dejavnost, če:

a.     na vidno mesto v vozilu ne namesti veljavne avtotaksi izkaznice ali jo namesti v nasprotju z določili tega odloka (prvi odstavek 15. člena)

b.     krši določila 17. člena tega odloka,

c.ne upošteva zahtev naročnika (drugi odstavek 18. člena)

d.     ustavi avtotaksi vozilo na avtotaksi postajališču izven časa opravljanja dejavnosti (drugi odstavek 20. člena)

e.se neopravičeno oddalji od avtotaksi vozila, ustavljenega na avtotaksi postajališču (tretji odstavek 20. člena)

(2)  Z globo 160 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki izvaja avto taksi dejavnost, če na zahtevo nadzornega organa ne izroči na vpogled dokumentov (drugi odstavek 15. člena).

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

26. člen

(pridobitev dovoljenja)

Avtotaksi prevozniki, ki ob uveljavitvi tega odloka že opravljajo avtotaksi prevoze na območju MOM in izpolnjujejo pogoje zakona, ki ureja prevoze v cestnem prometu in tega odloka ter želijo dejavnost avtotaksi prevozov opravljati še naprej, morajo pridobiti dovoljenje v skladu z določili tega odloka v roku 5 mesecev od pričetka uporabe tega odloka.

 

27. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o avtotaksi prevozih, (Medobčinski uradni vestnik št. 15/02) in Odlok o spremembi Odloka o avtotaksi prevozih, (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/03).

 

28. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporabljati pa se začne 1. maja 2014.

 

Številka: 00700-37/2012                                                                        Župan Mestne občine Maribor

Datum: 31. marca 2014                                                                            dr. Andrej Fištravec, s.r.

 

Priloga 1

 

 

Dovoljenje za leto

2014

Dovoljenje za leto

2015

Dovoljenje za leto

2016 in naslednja

1. Vozila z motorjem standarda EURO 0

100 EUR

250 EUR

500 EUR

2. Vozila z motorjem standarda EURO 1

100 EUR

250 EUR

500 EUR

3. Vozila z motorjem standarda EURO 2

100 EUR

250 EUR

500 EUR

4. Vozila z motorjem standarda EURO 3

100 EUR

200 EUR

300 EUR

5. Vozila z motorjem standarda EURO 4

100 EUR

100 EUR

200 EUR

6. Vozila z motorjem standarda EURO 5 ali več

100 EUR

100 EUR

100 EUR

7. Vozila z vgrajeno predelavo na plinski pogon

100 EUR

100 EUR

100 EUR

8. Vozila z vgrajeno predelavo na električni pogon

100 EUR

100 EUR

100 EUR

9. Hibridna vozila

100 EUR

100 EUR

100 EUR

 

 

 

Priloga 2 :

 

Priloge:

- dokazilo o opravljanju registrirane dejavnosti (priglasitveni list, izpisek iz sodnega registra),

- veljavno licenco pooblaščenega izdajatelja licenc za opravljanje avtotaksi prevozov in posamezni izvod licence za vsako vozilo,

- kopijo veljavnega prometnega dovoljenja za vsako vozilo,

- kopijo potrdila o skladnosti vozila (homologacija) za vsako vozilo,

- potrdilo, iz katerega bo razviden emisijski razred motorja vozila oz. ekološki standard motorja vozila, ker ta ni razviden iz potrdila o skladnosti vozila (homologacija),

- kopijo pogodbe o najemu oz. zakupu ali lizingu na podlagi katere ima pravico uporabljati vozilo v primeru, da prevoznik ni lastnik vozila,

- kopijo veljavne zavarovalne police za vsako vozilo z ustreznim zavarovanjem prevoza potnikov,

- potrdilo o opravljenem izpitu o poznavanju območja MOM za vsakega voznika ali potrdilo, da voznik opravlja dejavnost avtotaksi prevozov na območju MOM več kot pet let pred uveljavitvijo tega odloka ali potrdilo o opravljenem izpitu za turističnega vodnika,

- kopijo potrjenega obrazca »M1« Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS za vsakega voznika,

- kopijo veljavnega vozniškega dovoljenja za vsakega voznika iz katerega je razvidno, da ima voznik več kot tri leta vozniških izkušenj,

- fotografija za vsakega voznika (velikost kot za osebno izkaznico),

- kopijo spričevala o doseženi najmanj osnovnošolski izobrazbi za vsakega voznika iz katerega je razvidno znanje enega svetovnega jezika na osnovni ravni (nemščina ali angleščina) ali dokazilo o opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika ter nemškega ali angleškega jezika pri izobraževalnem zavodu, registriranem za to dejavnost,

- potrdilo, da je za vsako vozilo plačana letna občinska taksa za uporabo avtotaksi postajališč,

- potrdilo o plačilu upravne takse (plačilo se izvrši z enim izmed plačilnih nalogov na transakcijski račun MOM št. 01270-4700309160, sklic na št. 11 75698-7111002); znesek 22,66 EUR ali na blagajni glavne pisarne na sedežu Mestne občine Maribor.