New Page 1

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89, Uradni list RS, št. 24/92), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 111/2008) je občinski svet Občine Gorje na 9. redni seji dne 9.12.2015 sprejel

 

SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI GORJE ZA LETO 2016

 

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje za leto 2016 znaša za:

·       zazidana stavbna zemljišča 0,000191869 €

·       nezazidana stavbna zemljišča 0,000048331 €

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2016.

 

Številka: 9000-7/2015-16

Datum:   9.12.2015

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan