Občinski svet občine Rače -Fram je na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur.l. RS, št. 48/90) in 24. člen Statuta občine Rače -Fram (MUV, št. 11/95) na 34. redni seji dne 26. junija 1998 sprejel
 
PROGRAM
 
 
Priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače - Fram
 
 
1. člen
 
 
Vsebina Programa priprave
 
S tem programom se določijo:
 
 
 • Predmet in vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor (MUV, št. 1/86, 12/86, 16/87) in popravek 19/87, 22/88, 7/93 in 8/94) za območje Rače -Fram, novelacija urbanistične zasnove za naselje Rače - v nadaljevanju: prostorskega plana
 
 
 • Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
 
 
 • Organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku sprememb in dopolnitev prostorskega plana
 
 
 • Terminski plan
 
 
 • Finančna sredstva
 
2. člen
 
 
Vsebina sprememb in dopolnitev
 
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana bodo pripravljene za razširitev obstoječega, ki pomeni tudi uveljavitev izjemnega posega na 1. območje kmetijskih zemljišč. Pripravijo se kot sprememba in dopolnitev urbanistične zasnove za naselje Rače. Grafični prikaz se pripravi s smiselnim upoštevanjem 39. člena Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine (Ur.l. SRS, št. 20/85).
 
 
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana se izdelajo na osnovi strokovne podlage za širitev obstoječe cone blagovnih rezerv v Račah. Strokovna podlaga bo obsegala potrebne vsebine za spremembo in dopolnitev prostorskega plana in za izdelavo prostorskega izvedbenega akta.
 
3. člen
 
 
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
 
Nosilec strokovnih aktivnosti za izdelavo strokovne podlaga sprememb in dopolnitev prostorskega plana (v nadaljevanju: izvajalec) se določi na podlagi zbranih ponudb (varianta: neposredne oddaje del). Naloga nosilca je:
 
 
 • Izdelava strokovne podlage
 
 
 • Izdelava tekstualnega dela - odloka in grafičnega dela sprememb in dopolnitev prostorskega plana
 
 
 • Sodelovanje na javni obravnavi in obravnavah v občinskem svetu
 
 
 • Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve
 
 
 • Izdelava gradiva za usklajevanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
 
 • Sodelovanje pri pridobitvi mnenja o usklajenosti spremembe in dopolnitve prostorskega plana z republiškimi prostorskimi plani.
 
 
Koordinator postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega plana je Občinski urad Občine Rače -Fram.
 
4. člen
 
 
Sodelujoči organi in organizacije
 
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega plana sodelujejo:
 
 
 • Krajevna skupnost Rače,
 
 
 • Slovenske železnice, Infrastruktura,
 
 
 • Ministrstvo za promet in zveze
 
 
 • Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor,
 
 
 • Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo
 
 
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
 
 • Ministrstvo za okolje in prostor
 
5. člen
 
 
Terminski plan
 
Roki priprave in sprejemanje sprememb in dopolnitev prostorskega plana:
 
 
 • Izvajalec izdela strokovno podlago v roku 1 meseca po sprejetju programa priprave
 
 
 • Izvajalec izdela osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega plana v 1 mesecu po sprejetju programa priprave
 
 
 • Župan Občine Rače - Fram sprejme sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskega plana. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni na sedežu občine Rače -Fram. V času javne razgrnitve bo osnutek javno obravnavan.
 
 
 • Župan preda osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega plana v obravnavo občinskemu svetu. Občinski svet obravnava osnutek v roku 7 dni