New Page 1

Na podlagi 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84) ter 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) je Občinski svet občine Turnišče na 3. izredni seji dne 21. 12. 2000 sprejel naslednjo

 

O D R E D B O

 

I

 

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Lendava (v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev planskih aktov) za območje Občine Turnišče.

 

II

 

Osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov se razgrne na sedežu Občine Turnišče in na sedežih krajevnih skupnosti. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu.

 

III

 

V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije in skupnosti pisne pripombe k osnutku, županu Občine Turnišče ali na sedežu Občine Turnišče.

 

Št. 05/03/2000

Turnišče, dne 21. decembra 2000.

 

Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.