New Page 2

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) – odl. US (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 59/99) je Občinski svet občine Tišina na 27. redni seji dne 25. 5. 2001 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E   S T A T U T A

Občine Tišina

1. člen

V statutu Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99) se za drugim odstavkom 9. člena dodajo trije novi odstavki, ki glasijo:

“Od upravljavca centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:

– enotno matično številko občana,

– ime in priimek,

– kraj rojstva,

– državljanstvo,

– stalno in začasno prebivališče, zakonski stan.

Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.

Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.”

2. člen

Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da glasi:

“Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.”

3. člen

V zadnjem stavku prvega odstavka 39. člena se namesto pike postavi vejica in doda besedilo: “najpozneje v 45. dneh po svoji prvi seji.”

4. člen

Tretji odstavek 84. člena se spremeni tako, da glasi:

“Odločitev za uvedbo samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali.”

5. člen

V prvem odstavku 94. člena se črta beseda “lahko”.

6. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Tišina začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št.               032-6/01       

Tišina, dne 28. maja 2001.

 

Župan

Občine Tišina

Alojz Flegar l. r.