New Page 2

Občina Ljutomer objavlja na podlagi 13. in 19. člena Zakona o športu (Ur. l. RS št. 29/2017), 8. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin št. 28/2016), Letnega programa športa v občini Ljutomer za leto 2020 (Sklep Občinskega sveta Občine Ljutomer št. 115 z dne 30. 1. 2020) in Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/2020) in Sklepa o začetku postopka javnega razpisa št. 671-3/2020-4103 z dne 5.5. 2020

 

JAVNI RAZPIS

ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LJUTOMER V LETU 2020

 

1.  Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer za leto 2020, namenjena sofinanciranju področij športa v skladu z Letnim programom športa v občini Ljutomer za leto 2020, ki so planirana na postavki 1805621 – Sofinanciranje športnih društev (LPŠ).

Višina sredstev po področjih je razvidna iz tabele:

 

VSEBINE ŠPORTA

Višina sredstev

1. ŠPORTNI PROGRAMI

83.816,00

1.1  PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

5.740,00

1.1.1 Promocijski športni programi

 

sofinanciranje  10-urnih tečajev plavanja - predšolski otroci

1.700,00

1.1.2 Šolska športna tekmovanja

 

sredstva za šolska športna tekmovanja - izvedba

1.200,00

1.1.3 Celoletni športni programi

 

sofinanciranje 60-urnih programov

2.840,00

1.4 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

55.306,00

1.4.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

55.306,00

sofinanciranje pripravljalnih programov (od 6 do 13 let)

22.400,00

sofinanciranje tekmovalnih programov vadbe (od 14 do 22 let)

32.906,00

sredstva za kategorizirane športnike mladinskega razreda*

 

1. 5 KAKOVOSTNI ŠPORT

10.840,00

sofinanciranje celoletnega programa

10.840,00

sredstva za kategorizirane športnike  državnega razreda*

 

1.6 VRHUNSKI ŠPORT

0,00

sredstva za kategorizirane športnike  perspektivnega razreda*

 

1.7  ŠPORT INVALIDOV

560,00

sofinanciranje 60-urnih programov

560,00

1.8. ŠPORTNA REKREACIJA

6.300,00

sofinanciranje programov redne vadbe - 60-urni programi

6.300,00

1.9 ŠPORT STAREJŠIH

800,00

sofinanciranje programov redne vadbe starejših od 65 let - 60-urni programi

800,00

SREDSTVA ZA KATEGORIZIRANE ŠPORTNIKE mladinski državni, mednarodni in perspektivni razred

4.270,00

2. ŠPORTNI OBJEKTI

8.824,00

vzdrževanje športnih objektov izvajalcev LPŠ

8.824,00

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

1.060,00

usposabljanje in izpopolnjevanje

1.060,00

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

7.800,00

sofinanciranje športne zveze

7.800,00

SKUPAJ

101.500,00

Opomba: * sredstva za kategorizirane športnike so zagotovljena na skupni postavki in se bodo po vsebini razdelila pri vrednotenju vlog

 

2.  Sofinanciranj rekreacije odraslih (šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših) se po prijavitelju omeji na eno vadbeno skupino za posamezno športno panogo.

 

3.  Sredstva po tem razpisu morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020.

 

4.  Na razpis se lahko prijavijo:

·  športna društva,

·  zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,

·  zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.

 

5.  Prijavitelji imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

·  so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve (2) leti ali eno (1) leto, če gre za športno panogo, ki v občini še ni zastopana,

·  imajo za prijavljene dejavnosti zagotovljene:

·  materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,

·  imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,

·  da izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,

·  imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

 

Prijavitelj ima lahko sedež izven občine Ljutomer, če ima člane iz občine in izvaja programe športa na območju občine. Izjema so lahko izvajalci LPŠ, ki zaradi specifičnosti program izvajajo na lokaciji izven občine. Odstotek sofinanciranja programa se določi glede na odstotek članov športnikov iz občine glede na vse športnike izvajalca LPŠ.

 

6.  V programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v kakovostnem in vrhunskem športu (tudi šport invalidov) se vrednotijo le športniki, ki so v  skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri NPŠZ (oz. ZŠIS-POK) in se lahko uveljavljajo le v eni starostni skupini v posamezni športni panogi.

 

7.  V netekmovalnem športnem programu, to je v programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (tudi s posebnimi potrebami), športu invalidov, športni rekreaciji in športu starejših, se vrednotijo samo tisti udeleženci, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme nacionalne panožne športne zveze.

 

8.  Kot vadbena skupina se v individualnih panogah priznava skupina od 6 do 11 športnikov, v kolektivnih od 10 do 19 športnikov.

 

9.  V okviru šolskih športnih tekmovanj se sofinancira izvedba občinskih/medobčinskih tekmovanj. Prijavitelj mora predložiti program izpeljave šolskih športnih tekmovanj in plan stroškov izvedbe tekmovanj. Prejeta sredstva ne morejo presegati planskih stroškov.

Pri izbiri izvajalca šolskih športnih tekmovanj ima prednost prijavitelj, ki prijavi izvedbo šolskih športnih tekmovanj za vse športne panoge. Če je prijaviteljev za izvedbo tekmovanj za vse športne panoge več, se izbere tisti prijavitelj, ki planira izvesti vsa tekmovanja z najnižjimi stroški.

 

10. Prijavitelj lahko uveljavlja sredstva za sofinanciranje programa kategoriziranih športnikov za kategorizirane športnike po kategorizaciji, navedeni v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred sprejemom letnega programa športa in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.

 

11. Sredstva za usposabljanje (1., 2. in 3. stopnja) in izpopolnjevanje strokovnega kadra (licenciranje) se namenjajo za že izvedena usposabljanja in izpopolnjevanja v letu 2018.

 

12. Sredstva za vzdrževanje športnih objektov lahko pridobijo vlagatelji, ki program letnega programa športa izvajajo delno v/na lastnem objektu. Uveljavljanje sredstev za vzdrževanje lastnega športnega objekta se izključuje z uveljavljanjem sredstev za izvedbo programov z celoletnim najemom objektov.

 

13. Rok za oddajo vloge je 23. 6. 2020 do 12. ure. Elektronska vloga se odda na način vpisa podatkov v aplikacijo, ki je objavljena na spletni strani Občine Ljutomer http://www.obcinaljutomer.si/razpisi-natecaji. Po oddaji elektronske vloge bo vlagatelju omogočen izpis prijavnega obrazca, ki ga je potrebno oddati v vložišču Občine Ljutomer, soba štev. 108 ali ga poslati do izteka roka na naslov Občina  Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

Prijavni obrazec mora biti oddan v zaprti kuverti z oznako «NE ODPIRAJ – LPŠ 2020«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan popoln naslov prijavitelja.

Ovojnica, ki ni pravilno označena, se vrne vlagatelju

Prijava je pravočasna, če je v roku oddan prijavni obrazec.

 

14. V aplikaciji je objavljen Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin št. 28/2016), po katerem se točkujejo vloge, in vzorec odločbe.

 

15. Obvezne so naslednje priloge, ki se kot pdf dokumenti priložijo:

·  finančna konstrukcija programa za leto 2020 (vsi načrtovani prihodki in odhodki),

·  dokazilo o opravljenem usposabljanju in izpopolnjevanju in pogodba med izvajalcem LPŠ in udeležencem usposabljanja ali izpopolnjevanja o obveznosti medsebojnega sodelovanja (če se uveljavlja pravica do povračila stroškov iz 10. točke tega razpisa).

 

16. Prijavitelji, ki ne bodo podali popolnih vlog, bodo v roku 8 dni po odpiranju vlog pozvani k dopolniti vloge. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni po prejetju poziva za dopolnitev.

 

17. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom Občinske uprave Občine Ljutomer v roku 30 dni po opravljenem vrednotenju vlog.

 

18. Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah lahko vlagatelji podajo pritožbo na županjo Občine Ljutomer. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij.

 

19. Po izboru izvajalcev letnega programa športa županja Občine Ljutomer z izbranimi izvajalci programov sklene pogodbe.

 

20. Prijavitelj bo dolžan pri objavah, vabilih, javnem nastopanju, izdajanju publikacij, promocijskega gradiva in drugega informativnega gradiva navajati, da program sofinancira Občina Ljutomer.

 

21. Prijavitelj je dolžan dokazati znižanje cene športnega programa za vadeče zaradi javnega sofinanciranja programa. Izračuni znižanja cen morajo biti javno dostopni.

 

22. Potrebo po tehnični podpori v zvezi z aplikacijo je mogoče prijaviti na: info@erazpisi.si. Informacije v zvezi z javnim razpisom podajata Karmen Lah, tel. št. 02 584 90 54 in Janko Špindler, e-pošta: janko.spindler@telemach.net ali mob.št.: 031 834 495.

 

Številka: 671-3/2020/2-4103 

Datum:  1. 6. 2020

 

 

Občina Ljutomer

 

mag. Olga Karba, županja