New Page 2

Št. 031-01/2007-1946                                                                         Ob-31285/07

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) objavlja Občina Križevci

javni razpis

za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v Občini Križevci v letu 2007

I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti.

II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 2.900 EUR.

III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Občine Križevci.

IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

– registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki urejajo društva;

– delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;

– realno izvedljiv program dela za leto 2007;

– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve (obrazca 1 in 2) in zahtevane priloge navedene v razpisni dokumentaciji.

V. Osnovna merila:

– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,

– aktivnost delovanja društva oziroma zveze,

– delež izvedenega programa od celotne vrednosti programa,

– zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti,

– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Občine Križevci,

– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,

– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.

VI. Upravičeni stroški:

– stroški izvedbe aktivnosti planiranih v letnem programu dela,

– stroški mednarodnih aktivnosti,

– drugi stroški povezani z delovanjem društva oziroma zveze.

VII. Višina sofinanciranja

Do 50% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma zveze.

Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po 1. 1. 2007.

Dodeljena sredstva se morajo porabiti v letu 2007.

VIII. Vsebina vloge

Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Občini Križevci, kjer se tudi dobijo vse informacije v zvezi z javnim razpisom, na tel. 02/584-40-46, kontaktna oseba je Miran Ros.

IX. Rok in način vložitve vloge

Rok za vložitev vloge je do vključno 30. 11. 2007.

Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, oziroma se vloži neposredno v tajništvu občine. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Pospeševanje društvene dejavnosti – kmetijstvo«.

X. Obravnava vlog

Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija in bo 3. 12. 2007.

Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan s sklepom. O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku petnajst dni po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če se v roku osem dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je sedem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Občine Križevci v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.

XI. Nenamenska poraba sredstev

V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in sicer:

– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,

– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.

Občina Križevci