New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 129/2018) je Občinski svet Občine Rogašovci na 5. redni seji dne 22. 6. 2023, sprejel

 

SKLEP

O PRIKLJUČITVI OBSTOJEČIH OBJEKTOV NA VODOVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU OBČINE ROGAŠOVCI

 

1. člen

S tem sklepom se določa višina plačila komunalnega prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje in javno kanalizacijsko omrežje za tiste stanovanjske objekte in stanovanjske objekte v katerih se  že izvaja gospodarska dejavnost v občini Rogašovci, ki so že bili zgrajeni v času izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

 

2. člen

Lastnikom obstoječih objektov, iz 1. člena tega sklepa, v času izgradnje vodovodnega  omrežja, ki se priključujejo na navedeno omrežje, je komunalni prispevek izračunan tako, da znaša komunalni prispevek za priključitev na vodovod 1.440,00 EUR.

 

3. člen

Plačilo komunalnega prispevka iz 2. člena tega sklepa se na podlagi vloge za obročno odplačevanje komunalnega prispevka, v skladu z 19. členom Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2020) lahko plača v največ 24 mesečnih obrokih.

 

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 355-5/2023-2

Datum: 22. 6. 2023

 

 

Občina Rogašovci

 

Rihard Peurača, župan