New Page 2

 

Na podlagi 5. člena Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/08) in 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/06) je Občinski svet Občine Brda na 17. redni seji dne 20.12.2012 sprejel

 

 

TEHNIČNI PRAVILNIK

 

 

O ZBIRANJU IN PREVOZU KOMUNALNIH ODPADKOV OBČINE BRDA

 

 

1.0    UVOD

 

 

Tehnični pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov je priloga oziroma sestavni del Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/08);

 

 

Pravilnik obsega:

 

 

- opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki z določitvijo postopka njihovega prebiranja, prekladanja, naknadnega ločevanja, zbiranja sekundarnih surovin, kompostiranja bioloških odpadkov in drugih načinov predelave;

 

 

- način določitve števila odvozov odpadkov po posameznih kategorijah, skladno z Odlokom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/08);

 

 

- tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov;

 

 

- standardizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z natančnimi merili za določanje izhodiščne prostornine posod, potrebne posameznemu povzročitelju oziroma skupini povzročiteljev;

 

 

- standardizacijo predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe;

 

 

- minimalni standard opreme zbiralnic (katere posode, vzdrževanje, nalepke …);

 

 

- postopek izdajanja pogojev in soglasij po pooblastilih iz veljavnega odloka;

 

 

- druge sestavine, določene s tem odlokom;

 

 

- druge pogoje, merila in pravila, potrebna za organizirano in s predpisi usklajeno ravnanje z odpadki ter za nemoteno delovanje javne službe.

 

 

2.0    TEHNOLOGIJA, POGOJI IN NAČIN LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV

 

 

V Občini Brda se odpadki zbirajo ločeno na več ravneh:

 

 

- ločeno zbiranje bioloških odpadkov in ostanka odpadkov na ekoloških otokih;

 

 

- ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov v zato namenjenih posodah na ekoloških otokih;

 

 

- ločeno zbiranje kosovnih in nevarnih odpadkov v letnih akcijah;

 

 

- zbiranje gradbenih odpadkov po naročilu;

 

 

- zbiranje odpadnega lesa po naročilu in v sklopu akcije zbiranja kosovnih odpadkov;

 

 

- zbiranje oziroma sprejemanje vseh ločeno zbranih frakcij v zbirnih centrih.

 

 

2.1    Biorazgradljivi kuhinjski odpadki

 

 

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki se zbirajo v tipiziranih namenskih posodah rjave barve, ki so postavljene v mestnih in primestnih naseljih ali večstanovanjskih objektih. Nameščene so pri uporabnikih v urbanih naseljih, ki nimajo možnosti namestitve lastnega hišnega kompostnika.

 

 

Biorazgradljive organske odpadke se odvaža po programu odvoza odpadkov, ki ga določi izvajalec. Izvajalec po tehtanju odpelje zbrane odpadke na predelavo.

 

 

2.2     Papir in karton

 

 

Ločeno zbrani papir in karton se na reciklažnem dvorišču prebira, stiska v bale in ustrezno skladišči do predaje končnemu porabniku.

 

 

2.3     Steklo

 

 

Steklo se na reciklažnem dvorišču ustrezno skladišči do predaje končnemu uporabniku. Dodatno sortiranje ni možno, odstranijo se le morebitne nečistoče.

 

 

2.4     Odpadna embalaža

 

 

Embalaža se zbira in sortira po vrstah materialov, glede na zahteve prevzemnika. Vsako frakcijo posebej se stisne v bale, ki se jih ustrezno skladišči do predaje končnim porabnikom (prevzemnikom). Med odpadno embalažo sodijo: pločevinke, plastika, tetrapak, plastična folija, zabojčki iz plastike …

 

 

2.5     Kovine

 

 

Večji kovinski odpadki zbrani v akciji zbiranja kosovnih odpadkov oziroma prevzetih na zbirnem centru se do predaje končnim porabnikom začasno skladiščijo v zbirnem centru.

 

 

2.6     Zeleni rez in les

 

 

Ločeno zbran les in zeleni rez se zmelje na ustrezno granulacijo (drobilnik). Tako pripravljen se lahko uporabi tudi kot polnilo v procesu kompostiranja ali kot gorivo (biomasa).

 

 

2.7     Nevarni odpadki iz gospodinjstev

 

 

Zbiranje nevarnih odpadkov poteka po letnem programu izvajalca. Za nevarne odpadke se vodi posebna evidenca zbi­ratelja, že ob dostavi posameznih količin v premično zbiralnico oziroma v zbirni center v Stari Gori.

 

 

2.8     Kosovni odpadki

 

 

V zbirnem centru se ločujejo kosovni odpadki na posamezne frakcije, in sicer:

 

 

- odpadna električna in elektronska oprema (OEEO po skupinah, predpisanih z zakonom),

 

 

- lesni kosovni odpadki,

 

 

- odpadni nekovinski in nelesni kosovni elementi (vzme­tnice, sanitarni elementi, pohištvo …).

 

 

Posamezne frakcije kosovnih odpadkov se skladiščijo do predaje končnemu porabniku, ostanek se odloži na odlagališče (sanitarni elementi ...).

 

 

2.9     Gradbeni odpadki

 

 

Gradbeni odpadki (drobljen beton, malta, opeka ...) se lahko uporabijo za zaključna dela pri zapiranju odlagališča ali pa se jih pripravi za ponovno uporabo. Gradbene odpadke lahko zbira le pooblaščeni zbiralec gradbenih odpadkov.

 

 

2.10   Zavržena vozila

 

 

Z zavrženimi vozili se ravna po veljavni zakonodaji, to vrsto odpadkov lahko prevzema le podjetje z državno koncesijo.

 

 

2.11   Predelava ter odlaganje ostanka odpadkov na odlagališču

 

 

Ostanek odpadkov se pri fizičnih in pravnih osebah zbira v plastičnih posodah zelene barve, prostornine do 1100 litrov ter v kontejnerjih (možna je tudi dostava 4.7, 7, 20 do 30 m3 kontejnerjev – v zbiralnih akcijah).

 

 

Ostanek odpadkov se odlaga na odlagališčih le v skladu z veljavno zakonodajo. Ravno tako so opredeljene vrste in načini predelave, obdelave in uničenje odpadkov (R in D kode).

 

 

3.0    ODVOZ ODPADKOV PO POSAMEZNIH KATEGORIJAH

 

 

Število odvozov odpadkov po posameznih kategorijah je definirano s programom odvoza odpadkov.

 

 

Odpadki se odvažajo s specialnimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno nakladanje in odvažanje odpadkov, z nadgradnjo za stiskanje odpadkov, s samonakladalnimi vozili za prevoz večjih kontejnerjev (od 4 do 7 m3) in z vozili z ''roll on'' nadgradnjo za prevoz 20 do 35 m3 kontejnerjev. Posebna vozila se uporabljajo za zbiranje nevarnih odpadkov (premične zbiralnice), ta vozila so v skladu s predpisano zakonodajo (pogodba s podizvajalcem), ter za zbiranje kosovnih odpadkov (nadgradnja z mehansko roko – HIAB).

 

 

Ostanek odpadkov se v naseljih z več kot 500 prebivalci odvaža enkrat tedensko, iz vaških in težje dostopnih področij se lahko odvaža enkrat štirinajstdnevno.

 

 

Biološki odpadki se odvažajo glede na letni čas, v zimskem času najmanj enkrat štirinajstdnevno, v ostalem obdobju leta najmanj enkrat tedensko, iz vaških področij se biološki odpadki ne odvažajo, zaradi možnosti lastnega kompostiranja.

 

 

Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, zbrane na zbiralnicah se odvažajo po potrebi, običajno štirinajstdnevno.

 

 

Kosovni in nevarni odpadki se odvažajo v letnih akcijah; kosovni dvakrat letno (v jesenskem in pomladanskem času), nevarni enkrat letno (v jesenskem času).

 

 

3.1     Zbirni centri

 

 

Zbirni center za ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov je obveznost vsake občine in na območju vsake občine mora biti postavljen vsaj en zbirni center.

 

 

Zbirni center je nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. V zbirnem centru so postavljeni večji zabojniki (5m3), pred vsakim je tabla, kjer je napisano, kaj spada v določen zabojnik. Predvidoma je ograjen z žično ograjo višine do 2m in na površini min. 100m2. Na vstopu v zbirni center so postavljena večja premična kovinska vrata, ki omogočajo dostop vozilom za odvoz ločeno zbranih frakcij. V času, ko zbirni center ne obratuje, so zaklenjena. Tak način izgradnje zbirnih centrov omogoča izvajalcu javne službe pravilno ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov.

 

 

Zbirni center je opremljen za ločeno zbiranje:

 

 

- papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,

 

 

- stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,

 

 

- plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,

 

 

- odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,

 

 

- lesa, vključno z odpadno embalažo iz lesa,

 

 

- oblačil,

 

 

- tekstila,

 

 

- jedilnega olja in maščob,

 

 

- barv, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

 

 

- detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

 

 

- baterij in akumulatorjev, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki je določen v predpisu o ravnanju z odpadki,

 

 

- električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi,

 

 

- kosovnih odpadkov,

 

 

- biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov.

 

 

4.0    NAČIN DOLOČITVE ŠTEVILA ODVOZA ODPADKOV PO POSAMEZNIH KATEGORIJAH

 

 

Število odvozov odpadkov se določa glede na:

 

 

- število občanov, ki je vezano na določen ekološki otok,

 

 

- predvideno količino odpadkov, ki jo povzroči prebivalec (podatki iz evidence odpadkov),

 

 

- velikost ekološkega otoka,

 

 

- število zabojnikov in njihovega volumna,

 

 

- stopnjo optimizacije praznjenja odpadkov.

 

 

Akcija zbiranja kosovnih odpadkov je za gospodinjstva organizirana dvakrat letno (v jesenskem in pomladanskem času), o čemer (program odvoza) so gospodinjstva predhodno obveščena. Skozi vse leto pa obstaja možnost brezplačne oddaje v zbirnem centru.

 

 

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov za gospodinjstva je organizirana dvakrat letno (v pomladanskem in jesenskem času) o čemer so gospodinjstva obveščena tako kot v primeru zbiranja kosovnih odpadkov, razlika je v načinu zbiranja. Tovrstne odpadke se zbira s pomočjo premične zbiralnice (ali vozil, ki imajo ADR) v vsaki krajevni skupnosti vsaj na eni predhodno določeni lokaciji. Tudi nevarne odpadke iz gospodinjstev se lahko skozi vse leto brezplačno oddaja v zbirnem centru v Stari Gori.

 

 

5.0    PROGRAM ODVOZA ODPADKOV

 

 

Število odvozov odpadkov po posameznih kategorijah je definirano s programom odvoza odpadkov, ki je priloga št. 1 k temu pravilniku.

 

 

Program odvoza odpadkov usklajuje izvajalec javne službe z občino in krajevnimi skupnostmi.

 

 

O vsakokratni spremembi programa odvoza odpadkov odloči občinska uprava s sklepom.

 

 

6.0    ODLAGANJE OSTANKA ODPADKOV

 

 

Odlaganje ostanka odpadkov podrobno določa Poslovnik Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica v Stari Gori.

 

 

7.0    STANDARDIZACIJA PREDPISANIH POSOD ZA ODPADKE

 

 

Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v tipizirane posode, ki imajo certifikat, da so narejene skladno z evropskimi normami o zbirnih posodah za odpadke (EN‑840‑1. do 6.).

 

 

Izhodiščna prostornina se določa glede na število povzročiteljev, vezanih na posamezno posodo.

 

 

Na območju Občine Brda se uporabljajo naslednje velikosti in oblike posod za odpadke:

 

 

- steklo: zvon volumna 1,8 m3, 2,0 m3, 3,0 m3,

 

 

- embalaža: od 1,8 do 3,3 m3,

 

 

- papir: od 1,8 do 3,3 m3, – ostanek komunalnih odpadkov: od 240 l do 1,1 m3,

 

 

- biorazgradljivi kuhinjski odpadki: 120 l.

 

 

8.0    OPREMLJENOST EKOLOŠKIH OTOKOV

 

 

Ekološki otoki za ločeno zbiranje sekundarnih surovin na izvoru so v Občini Brda postavljeni v skladu z veljavno zakonodajo.

 

 

Ekološki otok je sestavljen iz vsaj štirih tipiziranih plastičnih posod za zbiranje stekla, papirja, embalaže ter ostanka komunalnih odpadkov. Na posameznih lokacijah je dodatno nameščena še posoda za biorazgradljive kuhinjske odpadke. Posode za posamezno frakcijo so različnih barv in sicer:

 

 

- bela barva – steklo;

 

 

- rumena barva – embalaža;

 

 

- modra barva – papir;

 

 

- zelena barva – ostanek komunalnih odpadkov;

 

 

- rjava barva – biorazgradljivi kuhinjski odpadki.

 

 

Posode so opremljene z nalepkami na katerih je napisano kaj spada vanje in kaj ne. Na lokacijah, kjer je to potrebno, so ekološki otoki opremljeni z betonskimi podstavki in kovinskimi ograjami.

 

 

9.0    POGOJI ZA IZDAJANJE SOGLASIJ PO POOBLASTILIH IZ ODLOKA

 

 

V trenutku, ko investitor posameznega projekta poda vlogo za izdajo projektnih pogojev se določi odjemni prostor ter tip in velikost posode za odpadke, v skladu z veljavno zakonodajo in Odlokom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Brda.

 

 

10.0  OBČASNA UPORABA IN ZAČASNI IZOSTANEK UPORABE OBJEKTA

 

 

Občasna uporaba objekta je uporaba objektov, ki niso stalno naseljeni oziroma v uporabi, pač pa se uporabljajo le v krajših, časovno prekinjenih intervalih, kot na primer počitniški objekti, lovske koče ipd.

 

 

Začasni izostanek uporabe objekta je neprekinjena neu­poraba objekta, daljša od šestih mesecev.«

 

 

11.0  OPUŠČENA POSEST

 

 

Lastnikom za objekte, katerih posest je opuščena, ni potrebno plačevati smetarine. Breme dokazovanja dejstva opuščenosti posesti je na strani lastnika. Kot opuščeni se lahko štejejo tisti objekti, ki so v nevseljivem oziroma razpadajočem stanju.

 

 

12.0  POGOJI ZA DAJANJE NAVODIL ZA RAVNANJE Z ODPADKI, KI NI POSEBEJ UREJENO Z ODLOKOM

 

 

Pogoje za izdajo raznih navodil določi izvajalec službe ravnanja z odpadki ali drugi ustrezni državni in občinski organi, skladno s pooblastili.

 

 

13.0  POGOJI ZA ODLOČANJE O POSEBNIH PRIMERIH DRUGAČNEGA NAČINA RAVNANJA Z ODPADKI

 

 

Koncesionar vzdrževanja javnih površin v Občini Brda, je dolžan poskrbeti za odvoz odpadkov iz koškov, zelenic in drugih površin ki jih po pogodbi redno vzdržuje in za to plačati tudi stroške odlaganja odpadkov. Prepovedano je odlaganje tovrstnih odpadkov v skupinske ali individualne posode pri gospodinjstvih ali drugih uporabnikih.

 

 

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ter aktivnosti na prostem morajo pri prijavljanju prireditve priložiti dokazilo izvajalca o opremljenosti prireditvenega prostora z ustreznimi posodami za odpadke. Po končani prireditvi, najkasneje do 6. ure zjutraj naslednjega dne morajo organizatorji poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da se odpadki odpeljejo na tiste odjemne prostore, ki mu jih določi izvajalec.

 

 

14.0  OBJAVA TEHNIČNEGA PRAVILNIKA

 

 

Ta tehnični pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

 

Številka: 0145-17/2012-05

 

 

Datum: 20.12.2012

 

 

 

Občina Brda

 

Župan Franc Mužič