New Page 2

Na podlagi četrtega odstavka 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP in 38/10-ZUKN in 57/11) in 16. člena Statuta Občine Markovci Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06, 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na 19. Redni seji dne 29. 1. 2014  sprejel

SKLEP

O SUBVENCIJI STROŠKOV UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V OBČINI MARKOVCI

1.  člen

Občina Markovci bo storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo v delu, ki se nanaša na strošek uporabe javne infrastrukture, v obdobju od 1.1. 2013 do 31.12.2013, subvencionirala v višini:

-100 % obračunane amortizacije gospodarske javne infrastrukture za dejavnost oskrbe s pitno vodo.

2.  člen

Višina subvencije temelji na podatkih izvajalca javnih služb v letu 2013. V primeru, ko bi revidirano letno poročilo izvajalca javne službe za poslovno leto 2013 izkazalo obstoj vira za višje pokrivanje stroškov amortizacije, se višina subvencije ugotovitvam primerno zmanjša, medsebojna razmerja med Občino Markovci in izvajalcem javnih služb pa se uredijo s posebno pogodbo.

3.  člen

Subvencija stroškov uporabe javne infrastrukture se pokrije iz sredstev občinskega proračuna.

4.  člen

Ta sklep velja z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 354-0006/2014

Datum: 29.1.2014

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan