New Page 2

Na podlagi 15.b  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) ter 14. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 02/11) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 2. redni seji dne, 18. 12. 2014 sprejel naslednji

 

SKLEP

 

I.

Občinski svet Občine Radenci potrjuje mandat članici Občinskega sveta Občine Radenci,  izvoljeni na lokalnih volitvah dne, 05. 10. 2014 in sicer:

1.    Simona MLINARIČ, roj. 20.05.1976, stanujoča Janžev Vrh 27, 9252 Radenci

Ugotovitveni sklep OVK je priloge tega sklepa.

 

II.

Sklep velja z dnem sprejetja.

 

Štev. : 011-0005/2014-1

Datum: 19. 12. 2014

 

 

Občina Radenci

 

Janez Rihtarič, župan