New Page 2

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Številka: 900-25/2014-l-(41/04)

Datum: 3.12.2014

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 2. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 17.12.2014 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 12.11.2014 in poročilo o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve (poročevalec župan - 2', predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - 10') (gradivo 1, 2, 3, 4)

3. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2015 - hitri postopek (poročevalec direktor občinske uprave in načelnik Urada za finance - 20') (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

4. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov (PIN) z Izvedbenim prostorskim načrtom (IPN) Mestne občine Kranj- 1. obravnava (skrajšani postopek) (poročevalec načelnik Urada za okolje in prostor - 5') (gradivo 1, 2)

5. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Kranj - 1. obravnava (skrajšani postopek) (poročevalec načelnik Urada za okolje in prostor - 2') (gradivo)

6. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2015 (poročevalec načelnik Urada za okolje in prostor - 2') (gradivo)

7. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za leto 2015 (poročevalec načelnik Urada za okolje in prostor - 5") (gradivo)

8. Sklep o zagotavljanju dodatnih sredstev za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj (poročevalka načelnica Urada za družbene dejavnosti - 2') (gradivo 1, 2)

9. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

 

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

Boštjan Trilar

 

Župan

 

Priloge: Gradivo (k 3. točki je objavljeno na spletni strani, v kolikor bi želeli prejeti svoj izvod gradiva, pa to sporočite Službi za mestni svet)