New Page 1

 

V skladu z 31. členom Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03 in 113/03), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, št. 44/96, 39/97, 01/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Ur. List RS, št. 97/03) in 15. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99 - z vsemi spremembami), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na svoji 14. redni seji, dne 22. aprila 2004, sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o spremembi sklepa o določitvi cene programa vrtca v Občini Lovrenc na Pohorju

 

 

1. Cena dnevnega programa, za drugo starostno obdobje otrok (3-6 let), v Vrtcu pri OŠ Lovrenc na Pohorju znaša mesečno 55.030,00 SIT na otroka.

 

 

2. Staršem s stalnim prebivališčem v Občini Lovrenc na Pohorju, se zniža cena programa na 50.212,00 SIT na otroka in je osnova za določitev plačil staršev po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03).

 

 

Razliko v ceni programa pokrije vrtcu Občina Lovrenc na Pohorju iz proračunskih sredstev.

 

 

Za otroke, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v drugi občini, je osnova za določitev plačil staršev cena iz 1. točke tega sklepa.

 

 

Občina zagotavlja vrtcu tudi dodatna sredstva, ki so potrebna za nemoteno izvajanje javne službe in za zagotavljanje pravic zaposlenih in jih zaradi manjšega števila vpisanih otrok od določenega najvišjega normativa, po določilu 9. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Ur. list RS, št. 97/03), ne vključuje cena programa iz 1. člena tega sklepa.

 

 

3. Dnevni strošek živil v ceni programa je 300,00 SIT.

 

 

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se ob predhodno najavljeni odsotnosti cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.

 

 

4. Vsa ostala določila veljajo iz sklepa o določitvi cene programa vrtca, sprejetega na seji Občinskega sveta, dne 27.03.2003.

 

 

5. Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in prične veljati od 1. 5. 2004

 

 

Župan

 

 

Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.

 

 

Številka: 015-03-2004-006

 

 

Datum: 22. april 2004