New Page 2

 

Na podlagi 46. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99) je na seji dne 28. 3. 2000 sprejel

 

 

P O S L O V N I K

 

 

Nadzornega odbora občine Žetale

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem poslovnikom se ureja organizacija in določa način dela nadzornega odbora ter status članov nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini, ter postopek nadzora.

 

 

2. člen

 

 

Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen, njegovo delo določajo državni in lokalni predpisi. Na slednjih temelji tudi razmerje do drugih občinskih organov.

 

 

3. člen

 

 

Delo nadzornega odbora je javno in v skladu s tem poslovnikom. Po predhodni presoji nadzornega odbora se lahko javnost izključi.

 

 

4. člen

 

 

Nadzorni odbor dela na sejah, katere se sklicujejo med 10. januarjem in 31. julijem ter 5. septembrom in 20. decembrom, zaradi nujnih primerov pa tudi na izrednih sejah izven tega časa.

 

 

5. člen

 

 

Sedež nadzornega odbora je v prostorih Občine Žetale, Žetale 1. Nadzorni odbor ima svoj žig, ki je okrogle oblike s premorem 3,5 cm. Na zunanjem krogu je besedilo Občina Žetale, v notranjem krogu pa naziv Nadzorni odbor. V sredini pečata je grb Občine Žetale.

 

 

II. SESTAVA NADZORNEGA ODBORA

 

 

6. člen

 

 

Nadzorni odbor ima tri člane – predsednika in dva člana. Imenuje jih občinski svet za dobo 4 let izmed občanov.

 

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

 

 

Nadzorni odbor predstavlja in zastopa predsednik NO.

 

 

7. člen

 

 

Nadzorni svet sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na seji, na kateri je navzoča večina članov nadzornega odbora.

 

 

Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga sprejme odbor z večino navzočih glasov vseh članov.

 

 

8. člen

 

 

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dne poteka mandata članom občinskega sveta oziroma z dne razrešitve članov občinskega sveta , ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

 

 

9. člen

 

 

Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do sejnine za opravljanje funkcije in povrnite drugih stroškov kot člani občinskega sveta, v skladu s pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

 

 

III. PRISTOJNOST NADZORNEGA ODBORA

 

 

10. člen

 

 

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

 

 

1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

 

 

2. nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,

 

 

3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, ki razpolagajo z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

 

 

IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA

 

 

11. člen

 

 

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih računov finančnih načrtov javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, predloga proračuna in finančnih načrtov javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskimi nepremičninami in premičnim premoženjem. V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.

 

 

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet in župan.

 

 

1. Postopek

 

 

12. člen

 

 

Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in pregleda po tem poslovniku in predpisih, ki urejajo javne finance v občini. Stranka v postopku je porabnik sredstev občinskih financ (stranka v nadzorovanju, to je nadzorna stranka).

 

 

13. člen

 

 

Nadzorni odbor opravlja redne in občasne nadzore. O izboru nadzorovane stranke se nadzorni odbor odloči samostojno in izda o tem sklep, ki se dostavi nadzorovani stranki.

 

 

14. člen

 

 

Redne nadzore si nadzorni odbor določi z letnim načrtom tako, da so na daljši rok zajeti vsi uporabniki (občinskih) proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz različnih dejavnosti.

 

 

15. člen

 

 

Občasne nadzore si nadzorni odbor določi sproti po lastni presoji na podlagi:

 

 

– pobud občinskega sveta,

 

 

– pobud župana,

 

 

– pobud članov nadzornega odbora,

 

 

– na podlagi zahteve 5% volilcev v občini.

 

 

16. člen

 

 

Nadzor opravijo člani nadzornega odbora oziroma izvedenec, ki ga na podlagi predloga nadzornega odbora imenuje občinski svet, v sklepu se poleg ostalega določajo vrsta, čas in obseg nadzora.

 

 

17. člen

 

 

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku 15 dni od prejema predloga poročila vložiti pred nadzornim odborom ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu po potrebi pa tudi računskemu sodišču.

 

 

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončanosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

 

 

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljeni sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

 

 

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora v skladu s svojimi pristojnostmi, upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

 

 

18. člen

 

 

Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati izvajanje nadzora.

 

 

19. člen

 

 

O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlagajo vse beležke in druge merodajne listine ter zapisniki, predhodno poročilo, eventualni ugovor in končno poročilo.

 

 

20. člen

 

 

Poročilo izvedenca obravnava nadzorni odbor in na podlagi tega oblikuje predhodno poročilo in ga pošlje nadzorovani stranki.

 

 

Stranka lahko v roku petnajst dni od dneva prejema predhodnega poročila pri nadzornem odboru vloži pisni ugovor, o katerem le-ta odloči v roku petnajst dni.

 

 

21. člen

 

 

Poročilo lahko vsebuje tudi priporočilo za smotrnejšo porabo proračunskih sredstev v bodoče.

 

 

Nadzorni odbor v teku postopka opozori nadzorovano stranko, da opravi morebitna predpisana dejanja in ravnanja. Če nadzirana stranka opozorila ne upošteva, se to navede v poročilu.

 

 

22. člen

 

 

Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo utemeljen dvom o njegovi nepristranosti.

 

 

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik. O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.

 

 

23. člen

 

 

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno. Pri obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank v postopku.

 

 

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

 

 

24. člen

 

 

Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.

 

 

25. člen

 

 

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in delavec občinske uprave, ki ga določi župan.

 

 

Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

 

 

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotovijo v občinskem proračunu, na podlagi izdelanega lastnega programa nadzora.

 

 

Nadzorni odbor ima tajnika-zapisnikarja, ki je delavec občinske uprave. Tajnika imenuje nadzorni odbor na predlog župana oziroma tajnika občinske uprave.

 

 

26. člen

 

 

Nadzorni odbor dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik nadzornega odbora:

 

 

1. na lastno pobudo,

 

 

2. na zahtevo večine članov odbora,

 

 

3. na zahtevo 5% volivcev občine.

 

 

27. člen

 

 

V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo nadzornega odbora. V zahtevi za sklic izredne seje mora biti naveden razlog za izredni sklic in praviloma priloženo gradivo, o katerem se naj odloča.

 

 

28. člen

 

 

Če predsednik po prejemu zahteve ne skliče v 20 dneh redne in 5 dneh izredne seje nadzornega odbora, jo lahko skliče član nadzornega odbora s podpisom še enega člana.

 

 

29. člen

 

 

Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga pošlje skupaj z gradivom 7 dni pred sejo članom nadzornega odbora. Predlagatelj, ki ni član nadzornega odbora, pa mora gradivo poslati predsedniku vsaj 15 dni pred sejo.

 

 

30. člen

 

 

Na izredni seji lahko predsednik predlaga dnevni red in predloži gradivo članom na sami seji nadzornega odbora.

 

 

31. člen

 

 

Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa član nadzornega odbora, po predhodnem dogovoru.

 

 

32. člen

 

 

Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu odbora, udeleževati se sej in odločati na njih. Evidenco udeležbe članov vodi tajnik nadzornega odbora.

 

 

33. člen

 

 

Na seji nadzornega odbora so lahko tudi druge osebe. Prisotne so na podlagi vabila predsednika ali s soglasjem nadzornega odbora.

 

 

2. Potek seje

 

 

34. člen

 

 

Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzornega odbora: zabeležijo se opravičene odsotnosti, neopravičene odsotnosti in morebitna prisotnost drugih oseb.

 

 

35. člen

 

 

Za tem je na vrsti sprejem dnevnega reda, v katerem se lahko spremeni vrstni red, umaknejo predlogi ali predlaga razširitev dnevnega reda.

 

 

Dnevni red v celoti da predsednik na glasovaje.

 

 

36. člen

 

 

Nato se preide k sprejemanju zapisnika iz prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe za ustrezno spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni pripomb, ali je bil sprejet po dopolnilnih.

 

 

37. člen

 

 

Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih točk, na začetku vsake predlagatelj lahko poda obrazložitev.

 

 

38. člen

 

 

Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi, h kateri se člani prijavljajo z dvigom rok.

 

 

Razpravljanje posameznika mora biti časovno primerno omejeno in se mora nanašati na obravnavano točko, sicer ga predsednik nato opomni, oziroma po neuspešnem opominu vzame besedo.

 

 

O eventualnem ugovoru o odvzemu besede se odloča nadzorni odbor.

 

 

39. člen

 

 

Predsednik zaključi razpravo ko ugotovi, da ni več razpravljalcev.

 

 

Če so potrebni za razpravo nadaljnji materiali, se razprava nadaljuje po pridobitvi le-teh.

 

 

40. člen

 

 

Predsednik prekine sejo nadzornega odbora in jo po možnosti preloži na določen datum, če:

 

 

1. seja ni več sklepčna,

 

 

2. je potrebno dobiti mnenje drugih organov,

 

 

3. tako sklene nadzorni odbor.

 

 

Nedokončana zadeva se preloži na eno prihodnjih sej. Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.

 

 

41. člen

 

 

Predsednik skrbi na seji za red in sme kršilca reda opomniti oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zahtevati, da zapusti sejo.

 

 

Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik.

 

 

O morebitnem ugovoru, vloženim v roku 3 dni, odloča nadzorni odbor na prihodnji seji.

 

 

Predsednik lahko prekine sejo odbora, če reda na njej ni mogoče ohraniti s prej navedenimi ukrepi.

 

 

3. Odločanje

 

 

42. člen

 

 

Nadzorni odbor veljavno odloča z večino prisotnih glasov. Po končani razpravi se o predlogu pripravi sklep in opravi glasovanje.

 

 

Glasovanje je javno ali tajno.

 

 

43. člen

 

 

Javno glasovanje se opravi z dviganjem rok in to po predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti predlogu. Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem redu glede na oddanost predlogov.

 

 

Čim je neki predlog sprejet, je glasovanje končano.

 

 

44. člen

 

 

Nadzorni odbor lahko sklene, da se odloča s tajnim glasovanjem in se za vsako glasovanje pripravi tri enako velike glasovnice z žigom nadzornega odbora in vpisanima besedama »ZA« (na desni strani ), »PROTI« ( na levi strani), obkroži se le ena izmed teh besed.

 

 

Tajno glasovanje izvedeta tajnik in predsednik odbora, slednji tudi objavi rezultat glasovanja.

 

 

Oba pa podpišeta zapisnik o izvedbi in izidu glasovanja.

 

 

4. Zapisnik

 

 

45. člen

 

 

O sejah nadzornega odbora se piše zapisnik, v katerega se zapišejo glavni podatki o opravljenem delu s poudarkom na:

 

 

– udeleženci na seji,

 

 

– spremembah in dopolnitvah dnevnega reda,

 

 

– razpravljalcih in sprejetih sklepih.

 

 

K zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali kopiji.

 

 

46. člen

 

 

Za zapisnik nadzornega odbora skrbi tajnik.

 

 

Člani nadzornega odbora prejmejo predlog zapisnika hkrati z vabilom za naslednjo sejo.

 

 

Na seji sprejeti zapisnik podpišeta predsednik in tajnik nadzornega odbora.

 

 

47. člen

 

 

Z gradivom zaupne narave se ravna po ustreznem aktu občinskega sveta.

 

 

48. člen

 

 

Celotno gradivo se hrani v arhivu občinske uprave.

 

 

V. SPREMEMBA IN DOPOLNITEV

 

 

49. člen

 

 

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava in sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.

 

 

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

 

50. člen

 

 

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 032-02-1/2000

 

 

Žetale, dne 28. marca 2000.

 

 

Predsednica

Nadzornega odbora

občine Žetale

Viktorija Kidrič l. r.