New Page 2

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je občinski svet na 21. redni seji dne 19. 5. 2022 sprejel

 

Z A K L J U Č N I  R A Č U N 

proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2021 

 

1. člen

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2021.

 

2. člen 

 

Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2021 z naslednjo vsebino:

     

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

 

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.508.454,99

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.947.257,45

70

 

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 

1.728.661,13

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1.582.194,00

 

703

Davki na premoženje

65.905,74

 

704

Domači davki na blago in storitve

82.518,10

 

706

Drugi davki

–1.956,71

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

218.596,32

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

152.436,73

 

711

Takse in pristojbine

4.855,40

 

712

Globe in druge denarne kazni 

4.501,09

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.619,30

 

714

Drugi nedavčni prihodki

54.183,80

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

18.413,00

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

18.413,00

73

 

PREJETE DONACIJE (730+731)

6.500,00

 

730

Prejete donacije iz domačih virov 

6.500,00

 

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI (740) 

536.284,54

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

491.062,75

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU

45.221,79

II.

 

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.503.342,97

40

 

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

674.863,91

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

179.377,93

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

29.195,41

 

402

Izdatki za blago in storitve 

439.751,18

 

403

Plačila domačih obresti

2.606,59

 

409

Rezerve

23.932,80

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)

659.385,42

 

410

Subvencije

9.332,41

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

385.531,91

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

66.895,84

 

413

Drugi tekoči domači transferi 

197.625,26

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.136.549,14

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.136.549,14

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

32.544,50

 

430

Investicijski transferi 

0

 

431

Investicijski transferi 

12.320,50

 

432

Investicijski transferi 

20.224,00

III.

 

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 

5.112,02

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)

0

75

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 
 

750

Prejeta vračila danih posojil 

0

 

751

Prodaja kapitalskih deležev 

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

 

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44

 

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 
 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

 

PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.

 

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

 

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

 

ODPLAČILA DOLGA (550)

131.275,26

55

 

ODPLAČILA DOLGA

131.275,26

 

550

Odplačila domačega dolga 

131.275,26

IX.

 

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–126.163,24

X.

 

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–131.275,26

XI.

 

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

–5.112,02

 

9009

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

 
 

 

splošni sklad za drugo

193.704,72

 

4. člen

 

Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0001/2022-1

Rečica ob Savinji, dne 19. maja 2022

 

Županja 

Občine Rečica ob Savinji 

Ana Rebernik