New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Veržej na 29. seji dne 21. 3. 2006 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o ukinitvi javnega dobra in splošnega ljudskega premoženja

 

 

1. člen

 

 

S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru za naslednja zemljišča:

 

 

– parc. št. 729/2, cesta, v izmeri 127 m2,

 

 

– parc. št. 731/2, cesta, v izmeri 188 m2,

 

 

– parc. št. 732/2, cesta, v izmeri 272 m2,

 

 

– parc. št. 764/1, pot, v izmeri 179 m2,

 

 

– parc. št. 801/1, pot, v izmeri 142 m2,

 

 

– parc. št. 808/1, pot, v izmeri 72 m2,

 

 

– parc. št. 825/1, pot, v izmeri 65 m2, ki so vpisane v seznamu I, k.o. Bunčani

 

 

in

 

 

– parc. št. 1195/2, pot, v izmeri 15 m2,

 

 

– parc. št. 1210/2, pot, v izmeri 256 m2,

 

 

– parc. št. 1231/6, cesta, v izmeri 171 m2,

 

 

– parc. št. 1267/1, pot, v izmeri 1283 m2,

 

 

– parc. št. 1305/1, pot, v izmeri 160 m2,

 

 

– parc. št. 1660/1, cesta, v izmeri 151 m2,

 

 

– parc. št. 1693/1, pot, v izmeri 18 m2,

 

 

– parc. št. 1720/1, pot, v izmeri 160 m2, ki so vpisane pri vložni številki 1297, k.o. Veržej.

 

 

S tem sklepom se ukine tudi status splošnega ljudskega premoženja za naslednja zemljišča:

 

 

– parc. št. 612/104, pot, v izmeri 53 m2,

 

 

– parc. št. 612/106, pot, v izmeri 22 m2,

 

 

– parc. št. 612/119, pot, v izmeri 144 m2, ki so vpisane pri vložni številki 167, k. o. Veržej.

 

 

2. člen

 

 

Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in splošnega ljudskega premoženja ter postanejo last Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej ter se vknjižijo pri novih vložnih številkah k.o. Bunčani in k.o. Veržej.

 

 

3. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 900-165/06

 

 

Veržej, dne 21. marca 2006

 

 

Župan

Občine Veržej

Drago Legen l.r.