New Page 2

 

Številka: 6R-2019/OS

Datum: 17. 9. 2019

 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017) in 21. člena Poslovnika

Občinskega sveta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 31/2017 in 22/2019)

 

S K L I C U J E M

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Turnišče,

ki bo v četrtek, 26. septembra 2019, ob 18.00 uri,

v prostoru Večnamenskega centra, Cvetna ulica 1A, Turnišče

 

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (zapisnik)

2. Poročilo župana

3. Vprašanja in pobude članic in članov sveta

4. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Turnišče – prva obravnava (gradivo)

5. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Turnišče v prvem polletju 2019 (gradivo)

6. Seznanitev s polletnim poročilom poslovanja Javnega podjetja Varaš d.o.o. za leto 2019 (gradivo)

7. Obravnava in potrditev prispelih vlog za občinska priznanja Občine Turnišče ter seznanitev s prejemniki priznanj na športnem področju v letu 2019 (gradivo)

8. Seznanitev s projektom izgradnje ultra hitrega širokopasovnega optičnega omrežja - RUNE (gradivo)

9. Poročilo o aktivnostih na področju kulture, turizma in športa

10. Razno

 

S spoštovanjem,

 

 

Občina Turnišče

 

Borut Horvat, župan