New Page 1

Na podlagi 21. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) 3. in 4. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 16. seji dne 6. 7. 2017 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo 

 

1. člen 

 

V Odloku o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 10/09, 34/11, 90/11, 39/15) se spremeni prvi stavek 10. člena tako, da po novem glasi: »Na obstoječem poselitvenem območju, kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira javni vodovod, je priključitev na javni vodovod in njegova uporaba obvezna.«

 

2. člen 

 

V prvem odstavku 46. člena se doda se nova točka 4, ki glasi: »krši določbe 19. člena tega odloka;«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

 

3. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-2/2009-28

Rogašovci, dne 6. julija 2017

 

Župan 

Občine Rogašovci 

Edvard Mihalič l.r.