New Page 1

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 UPB1), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 33/89 in 24/92), Odločbe ustavnega sodišča RS (Uradni list RS, št. 10/04) in 6. in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Bloke na 7. redni seji dne 17. 11. 2011 sprejel

ODLOK

o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 98/99, 119/00, 96/03 in 24/04) se spremeni v naslednjih členih:

2. člen

Besedilo 11. člena se črta in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:

»A – na stavbna zemljišča za stanovanjske in počitniške objekte,

B – na stavbna zemljišča za propadajoče stanovanjske objekte,

C – na stavbna zemljišča za gospodarsko dejavnost, gostinstvo, trgovino in obrt,

D – na stavbna zemljišča za propadajoče gospodarske objekte,

E – na stavbna zemljišča za poslovne namene bančništva, poštnega prometa, upravne dejavnosti,

F – na nezazidano stavbno zemljišče.«

3. člen

V 12. členu se črta tabela in se jo nadomesti s spodnjo tabelo.

 

+-------+----------------------------------------------------------------------+
|       |                     Skupine zemljišč                                 |
+-------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+
|  Lega |    A     |     B      |     C     |     D     |    E      |    F     |
|skupine|Stanovanja|Propadajoči |Gospodarska|Propadajoči|Bančništvo,|Nezazidano|
|območja|    in    |stanovanjski|dejavnost, |gospodarski|  pošta,   | stavbno  |
|       |počitniški|  objekti   |gostinstvo,|  objekti  | upravna   |zemljišče |
|       | objekti  |            | trgovina  |           |dejavnost  |          |
|       |          |            |  in obrt  |           |           |          |
+-------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+
|   1.  |    60    |    250     |    250    |    500    |   800     |   20     |
|območje|          |            |           |           |           |          |
+-------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+
|   2.  |    50    |    250     |    200    |    500    |   700     |   20     |
|območje|          |            |           |           |           |          |
+-------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+
|   3.  |    40    |    250     |    150    |    500    |           |   20     |
|območje|          |            |           |           |           |          |
+-------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+
|   4.  |    30    |    250     |    100    |    500    |           |   20     |
|območje|          |            |           |           |           |          |
+-------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+

 

4. člen

V 12.a členu se črta prvi odstavek in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:

»Za vse zapuščene in dotrajane objekte, v katerih ni več možno bivanje, se nadomestilo odmeri za površino tlorisne velikosti objekta.«

Črta se drugi odstavek.

5. člen

V prvem odstavku 18. člena se besedilo »Z denarno kaznijo od 60.000 SIT do 360.00 SIT« spremeni tako, da glasi: »Z globo 300 EUR.«

V drugem odstavku 18. člena se besedilo »Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.00 SIT« spremeni tako, da glasi: »Z globo 100 EUR.«

V tretjem odstavku 18. člena se besedilo »Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.00 SIT« spremeni tako, da glasi: »Z globo 100 EUR.«.

V četrtem odstavku 18. člena, se besedilo »strokovna služba Občine Bloke« spremeni tako, da glasi »pristojni pooblaščeni inšpekcijski organ«.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.

 

Št. 422-0002/2011

Nova vas, dne 17. novembra 2011

Župan Občine Bloke

Jože Doles l.r.