Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 32/02) in 16.člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99 in 18/00) je občinski svet občine Rače-Fram na svoji 10. redni seji, dne 25. novembra 2003, sprejel
 
SKLEP
 
 
o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2004
 
 
1. člen
 
Z Odlokom o proračunu občine Rače-Fram za leto 2003 (MUV, št. 2/03) so bila zagotovljena sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z zakonom opravlja Občina Rače-Fram.
 
2. člen
 
Do sprejetja Odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 2004 se za obdobje največ treh mesecev financirajo javne naloge začasno na podlagi Odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 2003.
 
3. člen
 
Pri začasnem financiranju nalog se sme mesečno uporabiti 1/12 planiranih sredstev, potrjenih z Odlokom o proračunu občine Rače-Fram za leto 2003.
 
4. člen
 
Sredstva proračuna se v tem času prioritetno uporabljajo za nemoteno izvajanje dejavnosti proračunskih porabnikov, za investicije pa le v okviru že zagotovljenih sredstev proračuna za leto 2003.
 
5. člen
 
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, veljati začne dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2004.
 
 
Župan
Občine Rače-Fram
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02/10-2003-87
Datum: 26. november 2003