New Page 2

Na podlagi 11. člen Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/10 in 3/15, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/18) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 11/10-popr., 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik, na 24. redni seji, dne 18. 6. 2018 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU UREDNIŠKEGA ODBORA JAVNEGA GLASILA OBČAN

 

1. člen

Občinski svet Občine Destrnik imenuje uredniški odbor javnega glasila Občan v sestavi:

·       Nina Zorman, Biš 61, 2254 Trnovska vas,

·       Tadej Urbanija, Vintarovci 60, 2253 Destrnik,

·       Tanja Hauptman, Vintarovci 37, 2253 Destrnik,

·       Tjaša Oman, Levanjci 23, 2253 Destrnik

Uredniški odbor se imenuje za dobo štirih let.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-8/2018-24R-20/21

Datum: 18. 6. 2018

 

 

Občina Destrnik

 

Vladimir Vindiš, župan