New Page 1

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), 29. člena statuta Občine Bloke in 21. člena odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Bloke je Občinski svet občine Bloke na 18. redni seji dne 5. 7. 2001 sprejel

SKLEP

o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2001 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bloke

1) Povprečni stroški komunalne opreme v skladu s 3. točko 21. člena odloka se določijo v znesku 6.000 SIT/m2 stavbne parcele, kar je enako osnovni ceni komunalne opremljenosti m2 stavbne parcele primerjalne velikosti 600 m2 in primerjalne skupne koristne površine objekta 200 m2, (kar da 33,33% izkoriščenost stavbnega zemljišča - izhodiščni faktor 1).

2) Za vsako dodatno 6,66% večjo izkoriščenost stavbnega zemljišča se faktor poveča za 10% (faktor od 1 do npr. 2 pri 100% izkoriščenosti STZ), za vsako zmanjšanje izkoriščenosti stavbnega zemljišča za 3,33% pa se faktor zmanjša za 10% (faktor od 1 do 0).

3) V skladu z 21. členom odloka se pri izračunu kom. prispevka uporabljajo korekcijski faktorji območij po odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča razen za počitniško namembnost in kmetijsko dejavnost, kjer je korekcijski faktor območja 1

 

I. območje: naselje Nova vas

F=1

II. območje: naselje Fara, Glina, Nemška vas na Blokah,

 

Runarsko, Studenec na Blokah, Ulaka, Velike Bloke,

 

Veliki vrh

F=0,80

III. območje: naselje Andrejčje, Hudi vrh, Kramplje,

 

Lahovo, Lovranovo, Malni, Metulje, Mramorovo pri Pajkovem,

 

Ravnik, Ravne na Blokah, Radlek, Strmca, Studeno na Blokah,

 

Sveta Trojica, Sveti Duh, Škrabče, Škufče, Topol, Volčje,

 

Zakraj

F=0,60

IV. območje: naselje Benete, Bočkovo, Godičevo, Gradiško,

 

Hiteno, Hribarjevo, Jeršanovo, Lepi vrh Mramorovo pri

 

Lužarjih, Ograda, Povšeče, Rožanče, Sleme, Štorovo,

 

Zales, Zavrh

F=0,50

4) V skladu z 21. členom odloka se pri izračunu površin objekta uporabljajo korekcijski faktorji glede namembnosti objekta, kot olajšava za pospeševanje stanovanjske, razvoja posameznih gospodarskih dejavnosti in kmetijstva:

– obrtno-industrijska dejavnost, ki nadpovprečno

 

obremenjuje komunalno infrastrukturo,

 

– kemična industrija, avtopralnice, pralnice,

 

bencinske črpalke

100%

faktor je 1

– gostinska dejavnost

90%

faktor je 0,90

– poslovna in trgovska dejavnost

80%

faktor je 0,80

– obrtno-industrijska dejavnost -

 

 

nad 10 zaposlenih

80%

faktor je 0,80

– počitniška namembnost

80%

faktor je 0,80

– obrtno-industrijska dejavnost -

 

 

do 10 zaposlenih

60%

faktor je 0,60

– stanovanjska namembnost

60%

faktor je 0,60

– skladiščna dejavnost, garaže,

 

 

pokrita parkirišča

50%

faktor je 0,50

– kmetijska dejavnost - hlevi

10%

faktor je 0,10

5) Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2

 

stavbne parcele znašajo

6.000 SIT/m2

STZ, od tega je upoštevana posamezna komunalna oprema v naslednjih deležih:

 

 

v %

v %

SIT/m2

a) individualna raba:

50

 

 

– kanalizacijsko omrežje – fekalno

23

 

1.380

– vodovodno omrežje

10

 

600

– električno omrežje – kabelsko

12

 

720

– električno omrežje – zračni vodi

 

8

480

 

– telefonsko omrežje

5

 

 

300

– omrežje CATV

 

3

180

 

b) kolektivna raba:

50

 

 

 

– cestno omrežje – asfalt + pločniki

 

34

2.040

 

– cestno omrežje – asfalt

26

 

 

1.560

– cestno omrežje – makadam

 

18

1.080

 

– urejena parkirišča

7

 

 

420

– parkirišča

 

5

 

300

– omrežje javne razsvetljave

5

 

 

300

– kanalizacijsko omrežje – meteorno

12

 

 

720

Skupaj (osnovna kom. oprema a)+b))

100

68

4.080

6.000

             

 

6) Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se površina stavbnega zemljišča, na katerem bo stal objekt zavezanca, pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega prispevka za m2 stavbnega zemljišča iz 1. točke, korekcijskimi faktorji zmogljivosti javne infrastrukture iz 2., 3. in 4. točke ter upoštevaje dejansko stopnjo komunalne opremljenosti, s katero je opremljena stavbna parcela oziroma je v neposredni bližini (do 50 m) in se je možno nanjo priključiti z minimalnimi stroški.

Večja oddaljenost posameznega komunalnega voda od stavbne parcele in s tem povezani stroški izgradnje oziroma zmanjšanje komunalnega prispevka se ugotavljajo za vsak primer posebej.

7) Vrsta gradnje (novogradnja, prizidava, nadomestna gradnja, sprememba namembnosti) se upošteva s smiselno uporabo obračuna koristnih površin objekta glede na celotno površino stavbne parcele ter korekcijskih faktorjev iz 2., 3., 4. in 5. točke.

8) Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavljajo znižanje ali oprostitev plačila kom. prispevka ob predložitvi dokazil o dosedanjih sovlaganjih v izgradnjo kom. infrastrukture.

9) Vrednost, določena s tem sklepom, velja na dan 31. 12. 2000 in se v tekočem letu valorizira z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino STG.

10) Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.

11) V naseljih, kjer se vodovodno omrežje napaja iz centralnega vodovoda, plača investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja priključno takso za vodovod v višini 110.000 SIT. Znesek priključne takse se valorizira z letno inflacijo.

12) Po sklepu Občinskega sveta občine Bloke plača investitor 25% izračunane vrednosti komunalnega prispevka.

13) Sklep začne veljati z dnem veljavnosti odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Bloke.

 

Nova vas, dne 5. julija 2001.

Župan Občine Bloke

Jože Doles l. r.