New Page 1

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 2. redni seji dne 14. 1. 1999 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o ukinitvi javnega dobra

 

 

I

 

 

Na zemljišču s parcelno številko 3852/6 k.o. Borjana, dvorišče v izmeri 104 m2, ki je vpisano kot splošno ljudsko premoženje, z zaznamovanim organom uprave Občino Tolmin, se ukine javno dobro zaradi prodaje zemljišča za funkcionalno zemljišče k stanovanjski stavbi Borjana 15a.

 

 

II

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

 

 

 

Št. 450-1/98

 

 

Kobarid, dne 14. januarja 1999.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.