New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Poljčane na 30. redni seji dne 7. 9. 2010 sprejel

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

o nepremičninah v lasti Občine Poljčane

1. člen

Občina Slovenska Bistrica je dne 30. 3. 1995 sprejela Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95), ki je določal, da je občina organizirana na najmanjše lokalne enote – krajevne skupnosti in da sta krajevni skupnosti v občini tudi Krajevna skupnost Poljčane in Krajevna skupnost Studenice.

V skladu s 77. členom zgoraj navedenega Statuta Občine Slovenska Bistrica, je krajevna skupnost pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

2. člen

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 27/06 – ZUODNO-E) je bila ustanovljena nova Občina Poljčane.

Občina Poljčane je, na podlagi 4. člena, v zvezi s 108.a točko 2. člena, Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – ZUODNO – UPB1) ter 2. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10), pravna naslednica celotnega območja, premoženja, vseh pravic in obveznosti prejšnje Krajevne skupnosti Poljčane in prejšnje Krajevne skupnosti Studenice.

3. člen

Nepremičnine, ki so po podatkih iz Zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, v lasti Krajevne skupnosti Poljčane, so naslednje:

– parc. št. 247/2, 248, 282/3, 284, 285, 247/1, 247/3, 247/4, 247/5, 247/6 in 286, vse pripisane pri ZKV št. 453, k.o. Poljčane;

– parc. št. 91/5.S, pripisana pri ZKV št. 758, k.o. Pekel;

– parc. št. 500, pripisana pri ZKV št. 486, k.o. Pekel;

– parc. št. 182/1 in 182/9, obe pripisani pri ZKV št. 785, k.o. Pekel;

– parc. št. 300/2, pripisana pri ZKV št. 771, k.o. Pekel;

– parc. št. 50, 48/3, 48/1 in 49, vse pripisane pri ZKV št. 693, k.o. Pekel;

– parc. št. 139/7, pripisana pri ZKV št. 775, k.o. Pekel.

Nepremičnine, ki so po podatkih iz Zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, v lasti Krajevne skupnosti Studenice, so naslednje:

– parc. št. 33/5, pripisana pri ZKV št. 236, k.o. Studenice in

– parc. št. 54, pripisana pri ZKV št. 215, k.o. Studenice.

4. člen

Ugotovi se, da so nepremičnine iz 3. člena tega sklepa, na podlagi 4. člena Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – ZUODNO-UPB1) ter 2. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10) last Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, matična številka: 2242745000.

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 013-0003/2010-12

Poljčane, dne 7. septembra 2010

Župan

Občine Poljčane

Stanislav Kovačič l.r.