New Page 1

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 17/14 – ZUOPŽ, 22/14 – odl. US in 19/15) je Občinski svet Občine Kobarid na 13. redni seji dne 22. marca 2016 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

I. 

 

Nepremičnini s parc. št. 777/2 k.o. Vrsno se odvzame status javnega dobra.

 

II. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-68/2011

Kobarid, dne 11. januarja 2017

 

Župan 

Občine Kobarid 

Robert Kavčič l.r.