New Page 2

Ob-2036/16

 

Na podlagi 9. člena Odloka o mladini v Občini Krško (Uradni list RS, št. 83/12) in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11, 88/15), Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja

 

javni razpis

za sofinanciranje projektov za dosego ciljev lokalnega programa za mladino v Občini Krško 2016–2019 v letu 2016

 

1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro­jektov Lokalnega programa za mladino v Občini Krško 2016 – 2019 za leto 2016.

Občina Krško bo v skladu z Lokalnim programom za mladino v Občini Krško za obdobje 2016–2019 sofi­nancirala tiste projekte mladih oziroma mlade1, ki bodo na osnovi projektnega dela in učenja prispevali k:

1 Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.

– razvoju podjetnosti mladih, inovativnih dejavno­sti, vzpostavitvi podjetniških kooperativ – soc. podjetja, co-workingi ...;

– pridobivanju posameznih poklicnih kompetenc, potrebnih za lokalne potrebne poklice (trajnostna tehno­logija, lokalna oskrba – pridelava hrane, obrtni poklici, energija, varovanje virov (energija, vode), trajnostni tu­rizem v lokalnem okolju, medgeneracijsko sodelovanje in podpora …);

– inovativni turistični ponudbi občine, izhajajoč iz naravne in kulturne dediščine;

– varovanju okolja, narave;

– večji aktivnosti, participiranju mladih;

– inovativnem reševanju stanovanjskih problemov mladih;

– zdravem življenjskem slogu mladih.

Ob navedenem naj se v projektih mladim omogoči aktivno sodelovanje ter ob tem zagotavlja dostopnost za ranljive skupine mladih (ženske, mladi brezposelni, mladi invalidi, mladi priseljenci) in trajnostni učinki po zaključku projekta.

3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

Na javni razpis se lahko nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so pravne osebe s statusom društva, usta­nove, mladinskega sveta, zasebnega zavoda ali druge organizacije in so registrirane za opravljanje progra­mov/projektov na razpisanem področju;

– da imajo sedež v Občini Krško;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka­drovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov/projektov;

– da delovanja v razpisanem letu nimajo sofinanci­ranega iz proračuna Občine Krško v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk, razen če gre za sofinan­ciranje javnega dela oziroma drugih oblik zaposlovanja, ki so po smislu podobna javnim delom;

– da imajo z Občino Krško zaključene pogodbene obveznosti iz preteklih let.

Prijavitelj mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– da so v izvajanje dejavnosti prijavitelja aktivno vključeni mladi iz območja Občine Krško;

– da prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani občine, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja;

– da prijavitelj nima omejitev na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije;

– da zakoniti zastopnik ni kaznovan ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in prepreče­vanju korupcije niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona;

Če prijavitelj ne izpolnjuje enega od navedenih po­gojev, se vloga prijavitelja zavrže.

4. Omejitev prijav: posamezni prijavitelj lahko prijavi največ dva vsebinsko različna projekta, ki naj se nana­šata na različna prioritetna področja, navedena v 2. točki tega razpisa.

5. Predvidena višina sredstev: za izvedbo javne­ga razpisa so v proračunu Občine Krško za leto 2016 zagotovljena sredstva v višini 36.000 EUR. Delež sofi­nanciranja znaša do 85 % upravičenih stroškov. Pri tem je najnižji znesek sofinanciranja 1.000,00 EUR, najvišji pa 4.000,00 EUR. V primeru preseganja najvišjega mo­žnega zneska oziroma deleža sofinanciranja, se vloga prijavitelja zavrže.

6. Upravičeni stroški sofinanciranja:

Za upravičene štejejo stroški, ki:

– so povezani in nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta;

– jih je prijavitelj napovedal v prijavi;

– so skladni z načeli dobrega finančnega poslo­vanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;

– so evidentirani na ustreznih knjigovodskih/raču­novodskih listinah in v računovodskih evidencah;

– niso in ne bodo sofinancirani iz drugih virov ob­čine.

Vrsta upravičenih stroškov:

– prispevek v naravi – delo prostovoljcev, v ma­ksimalnem deležu 15 % vrednosti upravičenih stroškov projekta;

– stroški dela zaposlenih na projektu, vključno s stroški dela mentorjev prostovoljcem, ki so vključeni v projekt;

– stroški zunanjih izvajalcev, kolikor gre za spe­cifične in strokovne storitve (npr. izvedba tematske delavnice, navedene v programu ipd., oglaševanja, prevozi …);

– stroški materiala, kolikor ne gre za material, ki je namenjen nadaljnjem trženju ali pobiranju prispevkov za organizacijo;

– nakup opreme, kadar je le-ta nujno potreben za izvedbo projekta, pri čemer se mora biti nakup opreme jasno obrazložen in ne sme presegati 30 % vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta;

– operativni/administrativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, pisarniški material, računovodstvo, spletna stran, stroški poslovnih prostorov …),

– davek na dodano vrednost, če ga vlagatelj ne obračunava.

Pri oddaji poročila o izvedenih aktivnostih bo prija­vitelj moral predložiti verodostojne računovodske listine (račune, pogodbe, obračune za delo, potne naloge, iz­pise konto kartic ipd.).

Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot prispevka v naravi bo izvajalec moral poročilu priložiti evidenčni list dela prostovoljca (vzorec priložen), podpisan s strani prostovoljca in zakonitega zastopnika organizacije. Pri vrednotenju ene prostovoljske ure naj prijavitelji upo­števajo ocenjeno vrednost ure, kot jo določa 21. člen Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11).

7. Kriteriji/merila za vrednotenje prijavljenih pro­gramov:

1. Kakovost vsebine projekta,

2. Skladnost projekta s predmetom in cilji javne­ga razpisa,

3. Inovativnost in odstopanje od ustaljenih okvir­jev,

4. Reference prijavitelja,

5. Dostopnost za ranljive skupine mladih,

6. Zahtevnost izvedbe,

7. Partnerstva v projektu,

8. Trajnostni učinki po zaključku projekta,

9. Preglednost in realnost finančnega načrta pro­jekta,

10. Usklajenost vsebinskega in finančnega dela projekta,

11. Viri financiranja.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje so sestavni del razpisne dokumentacije.

8. Razpisna dokumentacija in vrste dokazil, ki jih morajo izpolniti prijavitelji:

Prijavitelj mora v prijavi na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:

– v celoti izpolnjene, s strani odgovorne osebe pri­javitelja podpisane, ustrezno potrjene oziroma žigosane prijavne obrazce z zahtevanimi prilogami,

– parafiran vzorec pogodbe,

– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu (kopija te­meljnega akta, iz katere naj bodo razvidni pravni sta­tus, sedež prijavitelja, registrirane dejavnosti in obdobje delovanja, kolikor se prijavitelj na področni javni razpis prijavlja prvič oziroma ni sprememb).

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vse­mi pogoji in merili javnega razpisa.

9. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2016 morajo biti porabljena v letu 2016.

10. Rok in način prijave: prijave morajo predložene na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Rok za oddajo prijav je 30. maj 2016. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Ne­pravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – mladinski projekti 2016«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

11. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje od­ločitev in obveščanje o rezultatih

Odpiranje prijav bo strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine Krško, izvedla 2. 6. 2016. Odpi­ranje prijav ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih prijav bo komisija prijavitelja pozvala, da prijavo dopolni 8 dneh od prejema obvestila. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena.

Izbirna komisija bo iz nadaljnje obravnave izločila vloge:

– ki bodo nepravilno označene;

– ki bodo prispele po roku;

– ki jih je vložila neupravičena oseba.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 40 dneh od datuma odpiranja prijav. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, na osnovi katerega bo vsakemu prijavitelju iz­dana posamična odločba. Občina bo z izbranimi prijavi­telji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okvi­ru sredstev zagotovljenih v proračunu. Rezultati razpisa bodo objavljeni tudi na spletni strani Občine Krško.

12. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si, ali jo v tem roku zainte­resirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si, v času poslovnega časa.

Informativna delavnica za pripravo prijave bo v sre­do, 4. 5. 2016 ob 17. uri, v sejni A Občine Krško na Cesti krških žrtev 14, Krško. Prosimo vas, da svojo udelež­bo predhodno in obvezno potrdite na tel. 07/498-12-84, e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si.

 

Občina Krško