New Page 2

Na podlagi 24. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 76/00) in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bloke (Uradni list RS, št. 16/08) ter 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07, 54/10) je Občinski svet Občine Bloke na 2. redni dne 25. 11. 2010 sprejel

PRAVILNIK

o spremembi Pravilnika o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

1. člen

V 5. členu se spremeni nazivni pretok za DN 20 (3/4˝), in sicer 1,5.

2. člen

Vsi ostali členi pravilnika ostanejo nespremenjeni.

3. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.

 

Št. 354-0065/2010

Nova vas, dne 25. novembra 2010

Župan Občine Bloke

Jože Doles l.r.