New Page 1

Na podlagi 17. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt – UPB2 – Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS) in Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2006 in 26/2009) je Občinski svet Občine Markovci, na 15. redni seji, dne 31. 5. 2017, sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI CENE PROGRAMOV V VRTCU V OBČINI MARKOVCI

 

1.

Cene za posamezne programe predšolske vzgoje znašajo od 1.9.2017 mesečno na otroka v dnevnem (10 urnem) varstvu:

·       prva starostna skupina (od 1 do 3 let) 431,00 EUR na mesec,

·       druga starostna skupina (od 3 do 6 let) 323,70 EUR na mesec.

 

2.

Število otrok v oddelkih,  določeno z normativi, se poveča za dva otroka v vsakem oddelku.

 

3.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v vrtcu v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2015).

 

4.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati s 1. 9. 2017.

 

Številka: 007-0001/2017

Datum: 31. 5. 2017

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan