New Page 1
 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS UPB2, 76/08, 100/08, 79/09) in 74. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 34. redni seji dne 7. 7. 2010 sprejel

 

O D L O K

 

o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

S tem odlokom se določa način imenovanja, podrobnejša organizacija ter naloge in pristojnosti vaških odborov.

 

2. člen

 

Vaški odbor je posvetovalno telo občinskega sveta in ima pravico občinskemu svetu predlagati odločitve, ki se na nanašajo na ožji del občine.

 

3. člen

 

Vaška skupnost ima pečat okrogle oblike, z napisom ob zgornjem robu Občina Komen, ob spodnjem robu je izpisano ime skupnosti, v sredini je grb Občine Komen.

 

4. člen

 

Vaški odbori se ustanovijo v vseh vaških skupnostih kot ožjih delih občine. Glede na število prebivalcev imajo vaški odbori naslednjih vaških skupnosti naslednje število članov:

 

- Vaška skupnost Brestovica pri Komnu, ki zajema območje naselij Brestovica in Vale ima 5 članov,

 

- Vaška skupnost Brje pri Komnu, ki zajema območje naselij Brje pri Komnu in Škofi ima 3 člane,

 

- Vaška skupnost Gabrovica - Coljava, ki zajema območje naselij Gabrovica in Coljava ima 5 članov,

 

- Vaška skupnost Gorjansko, ki zajema območje naselij Gorjansko in Nadrožica, ima 5 članov,

 

- Vaška skupnost Gornja Branica, ki zajema območje naselij Čehovini, Dolanci, Koboli, Kodreti, Trebižani in Večkoti, ima 5 članov,

 

- Vaška skupnost Hruševica, ki zajema območje naselja Hruševica, ima 3 člane,

 

- Vaška skupnost Ivanji Grad - Zagrajec, ki zajema območje naselij Ivanji Grad in Zagrajec, ima 3 člane,

 

- Vaška skupnost Klanec pri Komnu, ki zajema območje naselja Klanec pri Komnu, ima 3 člane,

 

- Vaška skupnost Kobdilj, ki zajema območje naselja Kobdilj, ima 5 članov,

 

- Vaška skupnost Kobjeglava - Tupelče, ki zajema območje naselij Kobjeglava in Tupelče, ima 5 članov,

 

- Vaška skupnost Komen, ki zajema območje naselij Komen in Divči, ima 5 članov,

 

- Vaška skupnost Lisjaki, ki zajema območje naselij Lisjaki in Čipnje, ima 3 člane,

 

- Vaška skupnost Lukovec, ki zajema območje naselja Lukovec, ima 3 člane,

 

- Vaška skupnost Mali Dol, ki zajema območje naselja Mali Dol, ima 3 člane,

 

- Vaška skupnost Preserje pri Komnu, ki zajema območje naselja Preserje pri Komnu ima 3 člane,

 

- Vaška skupnost Sveto, ki zajema območje naselja Sveto, ima 5 članov,

 

- Vaška skupnost Škrbina, ki zajema območje naselij Škrbina, Rubije, Šibelji, ima 5 članov,

 

- Vaška skupnost Štanjel, ki zajema območje naselja Štanjel, ima 5 članov,

 

- Vaška skupnost Tomačevica, ki zajema območje naselja Tomačevica, ima 5 članov,

 

- Vaška skupnost Volčji Grad, ki zajema območje naselja Volčji Grad, ima 3 člane.

 

II. IMENOVANJE VAŠKIH ODBOROV

 

5. člen

 

Organ vaške skupnosti je odbor, ki ga izvolijo in razrešujejo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju vaške skupnosti na zboru občanov.

 

6. člen

 

Člani vaškega odbora so imenovani za mandatno dobo občinskega sveta. Njihov mandat preneha z imenovanjem novega odbora vaške skupnosti.

 

7. člen

 

Kandidate za člane vaškega odbora lahko predlagajo volivci ožjega dela občine in politične stranke v občini. Kandidature s priloženim pisnim soglasjem kandidatov se vloži na komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Komen v roku, ki ga določi občinska uprava. Kandidatura vsebuje ime in priimek kandidata ter naslov stalnega prebivališča. Kandidat mora imeti stalno prebivališče v vaški skupnosti, v kateri kandidira za člana vaškega odbora.

 

8. člen

 

Za posamezni vaški odbor mora komisija prejeti najmanj toliko kandidatur kot je članov sveta. Kolikor v podanem roku komisija ne prejme zadostnega števila kandidatur, komisija izda ponovni poziv k predlaganju kandidatov. Kolikor niti po drugem pozivu ne prejme zadostno število kandidatur, imenuje vaški odbor občinski svet.

 

Kolikor Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prejme zadostno število kandidatur, skliče župan zbor občanov vaške skupnosti z obvestilom, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva posamezne vaške skupnosti najkasneje pet dni pred dnevom sklica.

 

9. člen

 

Volitve članov vaških odborov so tajne, glasuje se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata. Kandidati se na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov.

 

Vsak volilni upravičenec lahko glasuje za toliko kandidatov, kolikor jih šteje vaški odbor.

 

Izvoljeni so tisti kandidati, če je glasovalo najmanj deset odstotkov volilnih upravičencev ožjega dela občine, po vrstnem redu števila prejetih glasov.

 

Ponovno glasovanje o istih kandidatih ali predlaganje drugih kandidatov na samem zboru občanov ni mogoče.

 

10. člen

 

Kolikor vaški odbor na dveh sklicanih zborih občanov ni imenovan, imenuje vaški odbor vaške skupnosti občinski svet na predlog župana, pri čemer se upošteva že prejete kandidature.

 

11. člen

 

Za prenehanje mandata člana vaškega odbora se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja lokalno samoupravo. Članu vaškega odbora preneha mandat z dnem, ko vaški odbor ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, o čemer takoj pisno obvesti župana.

V primeru odstopa člana odbora vaške skupnosti, mu preneha mandat z dnem, ko vaški odbor prejme pisno odstopno izjavo, o čemer vaški odbor pisno obvesti župana. Člana vaškega odbora nadomesti kandidat, ki je na volitvah prejel naslednje največje število glasov. V primeru, da takega člana ni kot tudi v primeru odstopa celotnega vaškega odbora, se izvede imenovanje novega odbora vaške skupnosti v skladu s tem odlokom.  V primeru odstopa člana vaškega odbora, le-temu preneha mandat z dnem, ko vaški odbor in župan prejmeta pisno odstopno izjavo.

 

Člana vaškega odbora za preostanek mandatne dobe nadomesti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član vaškega odbora, ki mu je prenehal mandat.

V primeru, da takega kandidata ni, se pri odstopu manj kot polovice članov vaškega odbora izvede volitve posameznih članov vaškega odbora v skladu z določili tega odloka, ki določajo imenovanje vaškega odbora.

V primeru odstopa več kot polovice članov vaškega odbora ali v primeru odstopa vseh članov odbora, se izvede volitve celotnega vaškega odbora v skladu z določili tega odloka, ki določajo imenovanje vaškega odbora.

 

 

12. člen

 

Član sveta ožjega dela občine ne more biti župan, podžupan ali javni uslužbenec v občinski upravi.

 

III. ORGANIZACIJA DELA VAŠKEGA ODBORA

 

13. člen

 

Odbor vaške skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe na prvi sklicani seji imenujejo člani vaškega odbora.

 

Predsednik odbora vaške skupnosti predstavlja in zastopa vaško skupnost, sklicuje in vodi seje odbora, predstavlja vaški odbor ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi vaški odbor. Predsednik vaškega odbora je odgovoren za dokumentacijo, žig, ključe in vse druge stvari, ki so v skrbništvu vaške skupnosti.

 

Odbor vaške skupnosti ima tajnika, ki ga izmed sebe na prvi sklicani seji imenujejo člani vaškega odbora. Tajnik pomaga predsedniku pri njegovem delu, vodi zapisnike in opravlja druge naloge, ki mu jih določi vaški odbor.

 

14. člen

 

Vaški odbor dela in odloča na sejah. Prvo sejo odbora vaške skupnosti skliče dotedanji predsednik vaškega odbora najkasneje 20 dni po izvolitvi novega vaškega odbora. Kolikor dotedanji predsednik ne skliče seje v navedenem roku, jo skliče najstarejši novoimenovani član odbora.

 

Dotedanji predsednik mora novemu predsedniku vaškega odbora pisno predati vso dokumentacijo vaškega odbora, žige, ključe prostorov, kot tudi vso ostalo dokumentacijo ali stvari, ki se tičejo delovanja vaškega odbora vaške skupnosti. Pisno primopredajo se opravi na prvi seji novoizvoljenega odbora oziroma najkasneje v roku 30 dni po izvedeni prvi seji. Kolikor se v navedenem roku primopredaja ne opravi, imenuje župan tričlansko komisijo, ki opravi pisno primopredajo med dotedanjim in novoizvoljenim predsednikom.

 

Seje vaškega odbora sklicuje predsednik vaškega odbora po potrebi, mora pa jo sklicati najmanj trikrat letno.

 

Predsednik mora sklicati sejo odbora tudi, če to zahteva župan, občinski svet ali najmanj polovica članov odbora.

 

O vsaki seji odbora vaške skupnosti se vodi zapisnik, ki obsega glavne podatke o delu na seji, o udeležbi na seji, o predlogih, izidih glasovanja in o sklepih, ki so bili sprejeti. Zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in tajnik, vaški odbor posreduje občinski upravi Občine Komen najkasneje v roku 30 dni po opravljeni seji. Podpisani zapisnik je potrebno objaviti na oglasni deski vaške skupnosti.

 

Na seji odbora vaške skupnosti lahko sodeluje župan, podžupan in člani občinskega sveta.

 

15. člen

 

Delo vaškega odbora je javno. Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem in navzočnostjo krajanov ter predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah in z obveščanjem občinskega sveta ter župana o sprejetih odločitvah.

 

16. člen

 

Vaški odbor lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Vaški odbor sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov.

 

IV. NALOGE IN PRISTOJNOSTI VAŠKIH ODBOROV

 

17. člen

 

Vaški odbor izvršuje naloge, ki so v skladu s statutom občine in tem odlokom naloge vaške skupnosti. Odlok tudi obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje vaške skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja.

Občinski svet mora pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na ožji del občine, pridobiti mnenje vaškega odbora, ki mora v tem primeru podati mnenje v roku tridesetih dni po prejemu zaprosila za mnenje. Občinski svet mora pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na ožji del občine, pridobiti mnenje ali soglasje vaškega odbora v skladu s statutom občine.

 

Stališča, mnenja, pobude in predlogi odbora vaške skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo, razen če ni s statutom občine ali tem odlokom drugače določeno.

 

Odbor vaške skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov vaške skupnosti. Za sklic zbora se smiselno uporabljajo določbe statuta, ki urejajo zbor občanov.

 

18. člen

 

Vaške skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini ter opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na prebivalce vaških skupnosti:

 

- sodelujejo z izvajalcem gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč,

 

- dajejo pobude glede vzdrževanja javnih poti na območju vaške skupnosti,

 

- skrbijo za prostore oziroma objekte ter javne površine na območju vaške skupnosti, ki so v lasti občine,

 

- sodelujejo pri pripravi in izvajanju projektov v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na območju vaške skupnosti,

 

- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

 

19. člen

 

Za delovanje in opravljanje nalog odborov vaških skupnosti se zagotovijo sredstva v proračunu občine. Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev vaških skupnosti lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom.

 

Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje odbori vaških skupnosti zagotovi in z njimi upravlja občina.

 

20. člen

 

Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za potrebe vaških skupnosti in njihovih odborov zagotavlja občinska uprava.

 

21. člen

 

Vaški odbori morajo do konca meseca novembra tekočega leta županu posredovati program dela za prihodnje leto, v mesecu januarju tekočega leta pa poročilo o realizaciji programa dela za preteklo leto.

 

V. KONČNI DOLOČBI

 

22. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o imenovanju, organizaciji in pristojnostih vaških odborov (Uradni list RS, št. 46/01).

 

23. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične z nastopom mandata občinskega sveta po lokalnih volitvah leta 2010.

 

Št. 031-13/2010-5

 

Komen, dne 7. julija 2010

 

Župan

 

Občine Komen

 

Uroš Slamič l.r.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen (Uradni list Republike Slovenije, št. 73/2019) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

 

3. 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.