New Page 2

Na podlagi  36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17) je Občinski svet Občine Divača na svoji 3.  redni seji, dne 23.1.2019 prejel naslednji

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

 POSLOVNIKA

 OBČINSKEGA SVETA OBČINE DIVAČA

 

1. člen

Besedilo prvega odstavka 57. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 9/15) (v nadaljevanju Poslovnik) se uskladi s Statutom Občine Divača tako da se v celoti  črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»Stalna delovna telesa sveta ustanovljena s statutom občine so naslednji odbori in komisija:

1.   odbor za finance,

2.   odbor za negospodarstvo

3.   odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,

4.   odbor za prostorsko načrtovanje in okolje,

5.   statutarno pravna komisija.«.

 

2. člen

60. člena Poslovnika se v celoti  črta in nadomesti z naslednjim besedilom: 

»60. člen

(odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem)

(1) Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ima pet (5) članov.

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarskih dejavnosti (podjetništvo, kmetijstvo, turizem) in gospodarskih javnih služb, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

(4) Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju gospodarskih dejavnosti (podjetništvo, kmetijstvo, turizem) in gospodarskih javnih služb.«

 

3. člen

Doda se nov 60.a člen, ki se glasi:

»60.a člen

(odbor za prostorsko načrtovanje in okolje)

(1) Odbor za prostorsko načrtovanje in okolje ima pet (5) članov.

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja, gospodarjenja s prostorom občine, na področju varstva okolja in gospodarjenja z nepremičninami in investicij, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

(4) Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom občine, na področju varstva okolja, gospodarjenja z nepremičninami in investicij.«

 

4. člen

V besedilu tretjega odstavka 65. člena Poslovnika  se črta besedilo »tri (3)« in jo nadomesti z besedo »pet (5)«.

5. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Divača se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

 

Številka: 032-0001/2019-05

Datum: 23.01.2019

 

 

Občina Divača

 

Alenka Štrucl Dovgan, županja