New Page 1

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013 popr., 101/2013, 55/2015-ZFisP, 96/2015-ZIPRS1617 in 13/2018) in 86. člena Poslovnika Poslovnika Občinskega sveta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2020) je župan  Občine Šalovci, dne 22. decembra 2021 sprejel

 

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE ŠALOVCI V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2022

 

1.  Splošna določba

 

1. člen

(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šalovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca  2022 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013 popr., 101/2013, 55/2015-ZFisP, 96/2015-ZIPRS1617 in 13/2018; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šalovci za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2021) ter Odlokom o spremembah in  dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.  34/2021); v nadaljevanju: odlok o proračunu.

 

2.  Višina in struktura začasnega financiranja

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

 

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

518.664

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

401.498

70

DAVČNI PRIHODKI

338.440

700

Davki na dohodek in dobiček

321.775

703

Davki na premoženje

7.928

704

Domači davki na blago in storitve

8.737

706

Drugi davki

  0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

63.058

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

47.922

711

Takse in pristojbine

1.046

712

Globe in druge denarne kazni

1.196

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.725

714

Drugi nedavčni prihodki

11.169

72

KAPITALSKI PRIHODKI

0

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

0

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

117.166

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

117.166

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

435.439

40

TEKOČI ODHODKI

268.177

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

71.890

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

12.082

402

Izdatki za blago in storitve

174.635

403

Plačila domačih obresti

3.910

409

Rezerve

5.660

41

TEKOČI TRANSFERI

136.263

410

Subvencije

5.712

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

80.869

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5.998

413

Drugi tekoči domači transferi

43.684

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

30.755

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

30.755

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

244

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

244

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

0

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)  (I. – II.)

83.225

 

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

 

750

Prejeta vračila danih posojil

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

 

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

440

Dana posojila

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

 

C.  RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

52.026

55

ODPLAČILA DOLGA

52.026

550

Odplačila domačega dolga

52.026

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

31.199

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-52.026

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-83.225

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

0

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

3. člen

(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov  in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

 

3.  Izvrševanje začasnega financiranja

 

4. člen

(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

5. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

4.  Obseg zadolževanja občine v obdobju začasnega financiranja

 

6. člen

(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

 

5.  Končna določba

 

7. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.

 

Številka: 410-119/2021-1

Datum: 22. 12. 2021

 

 

Občina Šalovci

 

Iztok Fartek, župan