New Page 2

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 29. seji dne 4. 9. 2002 sprejel

S K L E P

o imenovanju Občinske volilne komisije  občine Benedikt

I

V Občinsko volilno komisijo občine Benedikt se imenujejo:

predsednik: Drago Berden, Vinarska ulica 4, 2000 Maribor;

namestnik predsednika: Janez Klepec, Sveti Trije Kralji 12/a, 2234 Benedikt;

članica: Marija Rajter, Benedikt 27, 2234 Benedikt;

namestnik članice: Silvo Prosič, Benedikt 3/a, 2234 Benedikt;

članica: Simona Zorko-Repič, Štajngrova 34/a, 2234 Benedikt;

namestnica članice: Romana Berniak, Benedikt 90, 2234 Benedikt;

članica: Jelka Guzej, Benedikt 92, 2234 Benedikt;

namestnica članice: Vida Pintarič, Benedikt 4/a, 2234 Benedikt.

II

Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta.

III

Sedež občinske volilne komisije Občine Benedikt je Benedikt 16/a, 2234 Benedikt.

IV

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00607-002/2002-11

Benedikt, dne 5. septembra 2002.

Župan

Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.