New Page 2

 

 

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-l-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 8. redni seji dne 7.9.2011 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o ukinitvi javnega dobra na parceli 1405/2 in 1405/3 k.o. Vodice

 

 

1.

 

 

Ukine se javno dobro na parceli 1405/2 in 1405/3 k.o. Vodice, vrsta rabe pot, vpisano kot javno dobro v splošni rabi.

 

 

2.

 

 

Lastninska pravica na parceli 1405/2 - pot v izmeri 351 m2 in 1405/3 - pot v izmeri 189 m2, obe k.o. Vodice, se po ukinitvi javnega dobra vpišeta v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

 

 

3.

 

 

Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Vodice na parcelah 1405/2 in 1405/3 k.o. Vodice, se lastninska pravica na predmetnih nepremičnini po običajni premoženjsko pravni poti prenese v last stranke, ki je lastnica parcele 1200/1 k.o. Vodice, v izmeri 807 m2 in je zainteresirana za menjavo.

 

 

4.

 

 

Sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

 

 

 

Številka: 011-08/2010-039

 

 

Datum: 9.9.2011

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Aco Franc Šuštar