New Page 1

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2006) je župan občine Gorišnica dne 12.2.2016 sprejel

 

SKLEP

O RAZVELJAVITVI SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE ŠPORTNEGA CENTRA GORIŠNICA (EUP PL43) (URADNO GLASILO SLOVENSKIH OBČIN, ŠT. 13/15)

 

1. člen

S tem sklepom se razveljavi Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje športnega centra Gorišnica (EUP PL43), objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 13/15.

 

2. člen

Sklep se razveljavi zaradi spremembe naziva, podrobne namenske rabe območja OPPN in usmeritev za izdelavo OPPN v Občinskem prostorskem načrtu Občine Gorišnica (v nadaljevanju: OPN).

 

3. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in v svetovnem spletu na spletnih straneh Občine Gorišnica ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-4

Datum: 15.2.2016

 

 

Občina Gorišnica

 

Jožef Kokot, župan